YARGITAY 23.HUKUK DAİRESİ

Tarih: 20.12.2018 Esas: 2016/1973 Karar: 2018/5973

Arsa Payı İnşaat Sözleşmesi – Eksik ve Kusurlu İfa – Sözleşmeden Kaynaklı Hakların Temliki

Özet:

Arsa payı inşaat sözleşmesi uyarınca arsa sahibinden bağımsız bölüm alan davacının akidi olmayan davalı yükleniciye karşı dava açması mümkün değildir. Ancak arsa sahiplerinden sözleşmeden kaynaklanan haklarını temlik alması halinde bu davayı açabilirler.

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi 

Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik verilen hükmün süresi içinde davacı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

– K A R A R –

Davacı vekili, müvekkilinin 2547 ada … parselde kayıtlı … numaralı dubleks villanın maliki olduğunu, ilgili taşınmaza ait davalı yüklenici tarafından yapılması gereken eksik ve kusurlu imalatların söz konusu olduğunu ileri sürerek ….000,00 TL.nin davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı, davanın reddini istemiştir.

Mahkemece iddia, savunma ve tüm dosya kapsamına göre, davalı yüklenicinin davacıya ait taşınmazdaki işler yönünden dava dışı arsa sahipleri tarafından ibra edilmiş olduğu, davacının da alacağın devri hükümleri doğrultusunda davalı yükleniciden eksik ve ayıplı işler nedeniyle talep hakkının bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.

Arsa payı inşaat sözleşmesi uyarınca arsa sahibinden bağımsız bölüm alan davacının akidi olmayan davalı yükleniciye karşı dava açması mümkün değildir. Ancak arsa sahiplerinden sözleşmeden kaynaklanan haklarını temlik alması halinde bu davayı açabilirler. Ayrıca; davalı yüklenici ile dava dışı arsa sahipleri arasında ….08.2013 tarihli adi yazılı belge düzenlendiği, belgede, inşaatın % 70.inin bittiğinin, arsa sahiplerince yapılan kontrol neticesinde yapının halihazırda ki durumuna muvafakat edildiğinin, bu aşamaya kadar yapılan imalatlardan kaynaklı tüm hukuki ve cezai sorumlulukların arsa sahiplerine ait olduğunun düzenlendiği görülmüştür. Mahkemece, anılan belge ibraname olarak değerlendirilerek dava reddedilmiş ise de; belgenin inşaatta % 70 lik tamamlanma seviyesine kadar yapılan işlere yönelik sorumluluğu kapsaması ve davalı yüklenicinin inşaatın yapımına devam etmesi birlikte değerlendirildiğinde, belgenin ibraname sayılamayacağı ve davalı yüklenicinin arsa sahiplerince ibra edilmiş sayılmayacağı açıktır. Bu durumda mahkemece, bağımsız bölümü arsa sahibinden satın alan davacının, arsa sahibinden arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesine dayalı hakları ayrıca temlik alıp almadığı üzerinde durularak, oluşacak sonuca göre yükleniciden talep hakkının bulunup bulunmadığı ve varsa miktarı da tespit edilerek bir karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi doğru olmamıştır.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz edene iadesine, kararın tebliğinden itibaren … gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere 20.12.2018 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.