YARGITAY 23. HUKUK DAİRESİ

Tarih: 20.12.2018 Esas: 2016/1971 Karar: 2018/5984

Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi – Fesih Ve İptal Davası – Aktif Pasif Husumet – Zorunlu Dava Arkadaşlığı

Özet:

Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinin feshi ya da iptali davası “olağanüstü tasarruf” niteliğinde olduğundan, TMK’nın 692. maddesi uyarınca, davanın sözleşmenin tarafı olan tüm arsa sahiplerine ve sonradan el değiştirmişse tüm tapu paydaşlarına karşı açılması veya tüm paydaşların davacı ve davalı safında bulunması, davacı ve davalılar dışında kalan diğer paydaşlar varsa bu kişi yada kişilerin zorunlu dava arkadaşı sıfatı bulunduğu dikkate alınarak, HMK’nın 59. ve 60. madde hükümleri de gözetilerek, davacı tarafa bu kişileri davaya dahil etmesi için süre verilmesi gerekir.

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki sözleşmenin iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik verilen hükmün süresi içinde davacı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

– K A R A R –

Davacı vekili, davacı yüklenici ile davalı arsa sahipleri arasında ….03.2012 tarihli arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi imzalandığını, ancak dava dışı arsa sahipleri… ile…’in tanzim ettikleri belgelerin eksik ve yetersiz olması sebebiyle inşaata başlayamadıklarını, ayrıca inşaat yapılacak alanın miktarının kayıtlara yanlış geçirildiğini ve hisse paylarının farklı yazıldığını, bunlardan dolayı inşaata başlanılamadığından edimin yerine getirmesinde davacının kusuru olmadığını ileri sürerek sözleşmenin haklı nedenle feshini ve yapılan masrafların iadesi amacıyla şimdilik ….000,00 TL’nin tahsilini talep ve dava etmiştir.

Davalılar vekili, davanın reddini istemiştir.

Mahkemece, iddia, savunma ve tüm dosya kapsamına göre, davacının inşaata makul süre içerisinde başlanılamamasına resmi işlemlerdeki uzamayı haklı neden olarak göstermesinin yeterli görülmediği, makul bekleme süresinin dışına çıkıldığı, ayrıca inşaat yapacak kişinin araziyi iyi bilmesi, özelliklerini tanıması gerektiği, dava tarihine kadar yapı ruhsatı müracatında bulunulmamasının her ne sebeple olursa olsun, aradan geçen uzun süre dikkate alındığında, haklı sebep olarak görülemeyeceği gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.

…-Dava, arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinin feshi ve alacak istemine ilişkindir.

Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinin feshi ya da iptali davası “olağanüstü tasarruf” niteliğinde olduğundan, TMK’nın 692. maddesi uyarınca, davanın sözleşmenin tarafı olan tüm arsa sahiplerine ve sonradan el değiştirmişse tüm tapu paydaşlarına karşı açılması veya tüm paydaşların davacı ve davalı safında bulunması, davacı ve davalılar dışında kalan diğer paydaşlar varsa bu kişi yada kişilerin zorunlu dava arkadaşı sıfatı bulunduğu dikkate alınarak, HMK’nın 59. ve 60. madde hükümleri de gözetilerek, davacı tarafa bu kişileri davaya dahil etmesi için süre verilmesi gerekir.

Bu durumda mahkemece, yukarıda açıklanan ilkeye uygun olarak sözleşmede imzası olan, ancak davanın tarafı bulunmayan arsa maliklerinin davaya dahil edilmesi için davacı tarafa süre verilmesi, davaya dahil edildiklerinde taraf teşkilinin sağlandığı gözetilerek uyuşmazlığın esası incelenip, sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken, eksik incelemeye dayalı olarak yazılı şekilde hüküm kurulması doğru olmamıştır.

…-Bozma nedenine göre, davacı vekilinin temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına,

SONUÇ: Yukarıda (…) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, hükmün re’sen BOZULMASINA, (…) numaralı bentte açıklanan nedenlerle bozma nedenine göre davacı vekilinin temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, peşin alınan harcın istek halinde temyiz edene iadesine, kararın tebliğinden itibaren … gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere 20.12.2018 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.