YARGITAY 23. HUKUK DAİRESİ

Tarih: 18.12.2017 Esas: 2015/10136 Karar: 2017/3776

Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Geriye Etkili Şekilde Feshedilmesi – İmalatların Bedelini Sebepsiz Zenginleşme Hükümleri Gereğince Talep Edilmesi

Özet:

Taraflar arasındaki arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi geriye etkili şekilde feshedilmiş ve karar kesinleşmiştir. Geriye etkili fesih halinde, yüklenici, arsa sahibinin yararlanabileceği imalatların bedelini sebepsiz zenginleşme hükümleri gereğince talep edebilir. Somut olayda davaya konu inşaatın projesine aykırı yapıldığı anlaşılmasına rağmen inşaattan arsa sahibinin yararlanıp yararlanamayacağının yeterince araştırılmadığı anlaşılmaktadır.

Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne yönelik olarak verilen hükmün davalılar vekilince duruşmalı olarak temyiz edilmesi üzerine ilgililere çağrı kağıdı gönderilmişti. Belli günde davalılar vekili Avukat … geldi Tebligata rağmen başka gelen olmadığından duruşmaya başlanarak hazır bulunan avukatın sözlü açıklamaları dinlenildikten ve temyiz dilekçesinin süresinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

– KARAR –

Davacı vekili, müvekkilinin, davalılardan …, …, diğer davalıların murisleri … ve …’un malik oldukları 289 ada 6 parsel sayılı taşınmaz üzerine inşaat yapmak için 22.05.1995 tarihinde kat karşılığı inşaat sözleşmesi düzenlediklerini, müvekkilinin süresi içinde inşaatı tamamlayamadığını, bu yüzden davalıların sözleşmenin feshi için dava açtıklarını, mahkemece sözleşmenin feshine karar verildiğini, bu kararın 07.03.2008 tarihinde kesinleştiğini ileri sürerek, şimdilik 100.000,00 TL imalat bedelinin tahsilini talep etmiştir.

Davalılar vekili, davanın reddini istemiştir.

Mahkemece, iddia, savunma, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre, taraflar arasındaki sözleşmenin kesinleşmiş mahkeme kararıyla geriye etkili feshedildiği, davacının ifa ettiği edimi oranında şahsi hak talep edebileceği, taşınmazın fesih tarihi itibariyle imalat bedelinin 431.090,00 TL olduğu, tespit edilen bu bedelden mahkemenin 2009/264 E. sayılı dosyası ile davalıların davacının borcuna karşılık dava dışı şahsa ödeme yapmasına karar verilen 14.677,45 TL bedel ile 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 44 ve 50. maddesi (6098 sayılı Kanun madde 50 ve 52) uyarınca bazı daireleri başkasına sattığı ve kiraya verdiğinden bu şekilde haksız kazanç sağladığı nazara alınarak % 25 oranında indirim yapılması gerektiği gerekçesiyle, davanın kısmen kabulü ile, 312.309,42 TL alacağın 100.000,00 TL’sinin dava tarihi olan 12.05.2008 tarihinden, 212.309,42 TL’sinin ise ıslah tarihi olan 28.02.2011 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalılardan tapu kaydındaki ¼ hisse oranında alınarak davacıya verilmesine karar verilmiştir.

Kararı, davalılar vekili temyiz etmiştir.

1-Taraflar arasındaki arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi geriye etkili şekilde feshedilmiş ve karar kesinleşmiştir. Geriye etkili fesih halinde, yüklenici, arsa sahibinin yararlanabileceği imalatların bedelini sebepsiz zenginleşme hükümleri gereğince talep edebilir. Somut olayda davaya konu inşaatın projesine aykırı yapıldığı anlaşılmasına rağmen inşaattan arsa sahibinin yararlanıp yararlanamayacağının yeterince araştırılmadığı anlaşılmaktadır.

Bu durumda mahkemece, binanın zemin katında projeye aykırı değişikler nedeniyle inşaatın arsa sahibince kullanılıp kullanılamayacağı, imara ve projeye uygun hale getirmenin mümkün olup olmadığı, inşaatın statiğinde projeye aykırılık bulunup bulunmadığı, bu şekilde bir aykırılık varsa güçlendirme ile giderilip giderilemeyeceği, güçlendirme bedelinin ne olduğu hususları üzerinde durularak, gerek proje, gerekse imara aykırılıklar giderilebilecekse bunların giderilme bedeli, statiğe aykırılık bulunması halinde güçlendirme bedeli yapı maliyetinden düşürülerek belirlenecek bedele hükmedilmesi, proje ve imara aykırılıklar veya statiğe aykırılık giderilemeyecek mahiyette ise bu durumda yapılan inşaatın arsa sahipleri açısından maddi bir değeri olamayacağından davanın reddedilmesi gerekirken bu hususlarda yeterli araştırma yapılmadan eksik inceleme ile yazılı şekilde karar verilmesi doğru görülmemiştir.

2-Bozma nedenine göre, davalılar vekilinin diğer temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik gerek görülmemiştir.

SONUÇ: Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, davalılar vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının davalılar yararına BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalılara iadesine, (2) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, bozma nedenine göre davalılar vekilinin diğer temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına, Yargıtay duruşmasında hazır bulunan davalılar yararına takdir olunan 1.480,00 TL duruşma vekalet ücretinin davacıdan alınarak, davalılara verilmesine, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 18.12.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.