YARGITAY 23. HUKUK DAİRESİ

Tarih: 28.01.2019 Esas: 2016/2823 Karar: 2019/168

Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi – Taraflardan Biri Kendi Edimini Yerine Getirmeden Karşı Taraftan Edimini Yerine Getirmesini İsteyemez.

Özet:

Dava, arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesine dayalı tapu iptali ve tescil istemine ilişkindir. Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmeleri karşılıklı edimleri içeren, iki tarafa borç yükleyen sözleşmelerdir. Taraflardan biri kendi edimini yerine getirmeden karşı taraftan edimini yerine getirmesini isteyemez.

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki tapu iptali ve tescil davasının bozma ilamına yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik verilen hükmün davalılar vekiince duruşmalı olarak temyiz edilmesi üzerine ilgililere çağrı kağıdı gönderilmişti. Belli günde davacı asil … ile vakili Av. … gelmiş, diğer taraftan gelen olmadığından onların yokluğunda duruşmaya başlanarak hazır bulunan avukatların sözlü açıklamaları dinlenildikten ve temyiz dilekçesinin süresinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

– K A R A R –

Davacı vekili, davacı yüklenici ile davalı arsa sahipleri arasında 02.02.2005 tarihli arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi imzalandığını, davacının üzerine düşen edimleri yerine getirmesine rağmen sözleşme uyarınca davacıya verilmesi gereken 11 ve 12 no.lu dükkan vasıflı bağımsız bölümlerin tapu devrinin yapılmadığını ileri sürerek, 11 ve 12 no.lu dükkan vasıflı bağımsız bölümlerin tapu kayıtlarının iptali ile davacı adına tescilini talep ve dava etmiştir.

Davalılar vekili, davanın kesin hüküm ve zamanaşımı nedeniyle reddi gerektiğini, davacının edimini süresi içerisinde yerine getirmediğini savunarak davanın reddini istemiştir.

Mahkemece, davanın kabulüne dair verilen karar Dairemizce zamanaşımı itirazının değerlendirilmemesi gerekçesiyle bozulması üzerine bozma ilamına uyularak yapılan inceleme neticesinde, zamanaşımı süresinin dolmadığı, yüklenici davacı ile davalı arsa sahipleri arasındaki arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi gereğince yüklenicinin edimlerini tam olarak yerine getirdiği gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiştir.

Kararı, davalılar vekili temyiz etmiştir.

Dava, arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesine dayalı tapu iptali ve tescil istemine ilişkindir.
Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmeleri karşılıklı edimleri içeren, iki tarafa borç yükleyen sözleşmelerdir. Taraflardan biri kendi edimini yerine getirmeden karşı taraftan edimini yerine getirmesini isteyemez.

Somut olayda mahkemece, davacının dava konusu inşaatı davalı arsa sahiplerine süresinde teslim edilmediği iddia edilmektedir. Bu durumda mahkemece teslim tarihi tespit edilerek, inşaatın bitmesi gereken tarih ile teslim tarihi arasında tahakkuk eden kira tazminatı miktarı hesaplanması, iskan öncesi teslim yok ise hesaplamanın iskan tarihine kadar yapılması ayrıca eksik … varsa bunlarda tespit edilerek toplam bedelin davacı yükleniciye depo ettirilmesi, yahut birlikte ifa kuralı gereği hüküm kurulması gerekirken, eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm kurulması doğru olmamıştır.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, davalılar vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün, davalılar yararına BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz edene iadesine, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 28.01.2019 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.