YARGITAY 23. HUKUK DAİRESİ

Tarih: 15.12.2016 Esas: 2015 / 7779 Karar: 2016 / 5413

Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Geçersizliği veya Feshi Halinde Sebepsiz Zenginleşme Hükümlerine Göre Yapılacak Hesaplama Sözleşmenin Geçersizliğinin veya Feshinin Kesinleştiği Tarihe Göre Yapılmalıdır.

Özet:

Dava, arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesine dayalı tazminat talebine ilişkindir. Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinin geçersiz olması veya feshi halinde taraflar sebepsiz zenginleşme hükümlerine göre verdiklerini geri alırlar. Bu durumda hesaplama, sözleşmenin geçersizliğinin veya feshinin kesinleştiği tarihe göre yapılmalıdır. Açıklanan hususlar dikkate alınmaksızın yerel mahkemece, 3. kişilere devredilen bağımsız bölüm tapularının iptaline ilişkin kararın kesinleşme tarihi dikkate alınarak maddi tazminat hesabı yapılması usul ve yasaya aykırıdır.

Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün davalı vekilince duruşmalı olarak temyiz edilmesi üzerine ilgililere çağrı kâğıdı gönderilmişti. Belli günde davalı vekili Av. … ile davacı kooperatif vekili Av. … ….gelmiş olmalarıyla duruşmaya başlanarak hazır bulunan avukatların sözlü açıklamaları dinlenildikten ve temyiz dilekçelerinin süresinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

– K A R A R –

Davacı vekili, taraflar arasında 15.11.1994 tarihinde arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi imzalandığını, ancak inşaatın süresinde tamamlanamadığını, davalının …2. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açtığı dava sonucu sözleşmenin feshedildiğini ve bağımsız bölümlerin tapu kayıtlarının iptali ile davalı adına tapuya kayıt ve tesciline karar verildiğini, anılan davada yapılan keşifte inşaat seviyelerinin % 34,3 olduğunun tespit edildiğini, müvekkilinin inşaat için yaptığı harcamaları alamadığını, davalının bu nedenle sebepsiz zenginleştiğini ileri sürerek, şimdilik 10.000,00 TL’sinin sözleşmenin fesih edildiği tarihten itibaren işleyecek ticari faizi ile davalıdan tahsilini talep etmiş, ıslah ile talebini 643.428,00 TL’ye çıkarmıştır.

Davalı vekili, davanın reddini istemiştir.

Mahkemece, iddia, savunma, benimsenen bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre, davacının taraflar arasında düzenlenen arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi uyarınca davalı taşınmazına yapmış olduğu inşaatların seviyesinin % 34,3 oranında olduğu, sebepsiz zenginleşme hükümleri uyarınca 643.428,00 TL tutarında yapmış olduğu imalat nedeni ile talepte bulunabileceği gerekçesiyle, davanın kabulü ile 643.428,00 TL alacağın 10.000,00 TL’sinin dava, 633.428,00 TL’sinin ıslah tarihinden itibaren işleyen ticari avans faizi ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmiştir.

Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir.

1- Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davalı vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.

2- Dava, arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesine dayalı tazminat istemine ilişkindir.

Sözleşmenin geçersiz olması veya feshi halinde taraflar sebepsiz zenginleşme hükümlerine göre verdiklerini geri alırlar. Bu durumda hesaplaşma sözleşmenin feshinin veya geçersizliğinin kesinleştiği tarihe göre yapılır.

Somut olayda taraflar arasında tanzim edilen sözleşmenin feshine ilişkin …2. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2006/207 Esas, 2009/170 Karar sayılı kararı, davacı kooperatifçe temyiz edilmeksizin 19.06.2009 tarihinde kesinleşmiş olup, işbu davanın konusu yapı bedelinin güncel miktarının bu tarih itibariyle belirlenmesi gerekirken, bu husus dikkatten kaçırılarak, üçüncü kişilere devredilen bağımsız bölüm tapularının iptaline ilişkin kararın kesinleşme tarihi dikkate alınarak yapılan bedel güncellemesi doğru olmamıştır.

SONUÇ: Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, davalı vekilinin diğer temyiz itirazlarının reddine, (2) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün, davalı yararına BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, vekili Yargıtay duruşmasında hazır bulunan davalı yararına takdir olunan 1.350,00 TL duruşma vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalıya verilmesine, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 15.12.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.