YARGITAY 23. HUKUK DAİRESİ

Tarih: 26.12.2016 Esas: 2015 / 7386 Karar: 2016 / 5426

Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Geriye/İleriye Etkili Feshi Konusu İnşaatın Yargılama Safhasındaki Son Durumuna Göre Değerlendirilmelidir.

Özet:

Davacı arsa sahipleri, arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinin geriye etkili olarak feshi ile tapu iptali ve tescil talebinde bulunmuşlardır. Yükleniciden bağımsız bölüm satın alan 3. kişilerin inşaata devam ettiği ve inşaatın durdurulması konusunda alınmış ihtiyati tedbir kararı olmadığı dosya kapsamı ile sabittir. Sözleşmenin ileriye/geriye etkili feshi konusu, inşaatın yargılama safhasındaki son durumuna göre değerlendirilmelidir. Sözleşmenin ileriye etkili feshine karar verilebilmesi için inşaat seviyesinin %90’ın üzerinde ve kabul edilebilir nitelikte olması gerekir. Bu durumda, keşif yapılıp, keşif tarihi itibari ile inşaatın hali hazır durumu belirlenip buna göre sözleşmenin ileriye veya geriye etkili feshine karar verilmesi gerekir.

Taraflar arasında görülen arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinin feshi, tapu iptali ve tescil davalarının sonucunda verilen hükmün onanmasına ilişkin Dairemizin 28.04.2015 gün ve 2014/7552 Esas, 2015/2922 Karar sayılı ilamının duruşmasız olarak davalı … A.Ş. vekili ile duruşmalı olarak davalılar …, …, …, …, …, …, …, … ve … vekilince karar düzeltme yoluyla incelenmesi istenilmiş ise de karar düzeltme aşamasında duruşma yapılamayacağından istemin reddi ile incelemenin evrak üzerinde yapılmasına karar verildikten sonra dosya incelendi, gereği görüşüldü:

– KARAR –

Davacılar vekili, davalı…. ile davacı arsa sahipleri arasında, arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi bulunduğunu, yükleniciye tapunun tamamen devredildiğini, inşaatın zamanında bitirilmediğini, yüklenicinin inşaatı % 82 seviyede bıraktığını ileri sürerek, sözleşmenin geriye etkili feshi ile davalı yüklenicinin bağımsız bölüm sattığı davalılar üzerinde olan tapu kayıtlarının her türlü takyidattan arındırılarak davacılar adına tescilini talep ve dava etmiştir.

Davalılar, tapu kayıtlarına güvenerek bağımsız bölüm satın aldıklarını, iyi niyetli olduklarını savunarak, davanın reddini istemiştir.

Mahkemece, alınan bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamından, inşaat % 82 seviyede iken, yüklenicinin işi terk ettiği, keşif tarihi itibari ile inşaat seviyesi % 90 üzerinde tespit edilmiş olsa da geriye veya ileriye etkili fesih belirlenirken bağımsız bölüm satın alanların yaptığı imalatın ayrık tutulması gerektiği gerekçesiyle, davanın kabulüne dair verilen kararın davalılar …,., … vekili, dahili davalılar …. ve … vekilleri tarafından temyiz edilmesi üzerine Dairemiz’in 2014/7552 E., 2015/2922 K. sayılı ilamı ile onanmasına karar verilmiştir.

Bu kez davalı … A.Ş. vekili ile davalılar …, . … ve … vekili karar düzeltme isteminde bulunmuştur.

Dava, arsa payı inşaat sözleşmesinin geriye etkili olarak feshi ile tapu iptali ve tescil istemine ilişkindir. Yargılama safhasında davalılar tarafından inşaatın devam ettiği ve seviyenin arttırıldığı savunulmaktadır. 6098 sayılı TBK’nın 471/3. maddesi uyarınca yüklenicinin kişisel özellikleri önem taşımıyorsa işin başkası tarafından yapılması mümkündür.

Somut olayda yükleniciden bağımsız bölüm satın alan 3. kişilerin inşaata devam ettiği anlaşılmakta olup inşaatın durması konusunda bir ihtiyati tedbir kararı da olmadığına göre sözleşmenin feshinin ileriye mi yoksa geriye mi etkili fesih olacağı hususu inşaatı yargılama safhasındaki son durumu itibari ile belirlenmelidir. Sözleşmenin ileriye etkili feshine karar verilebilmesi için inşaat seviyesinin %90 oranının üzerinde ve kabul edilebilir nitelikte olması gerekir.

Bu durumda mahkemece mahallinde uzman bilirkişiler marifetiyle yeniden keşif yapılıp, tüm bağımsız bölümler ve ortak alanlar görülerek keşif tarihi itibari ile inşaatın hali hazır durumu belirlenip buna göre sözleşmenin ileriye veya geriye etkili feshine karar verilmesi gerekirken, bu hususlar dikkate alınmadan karar verilmesi doğru görülmemiştir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, istem sahibi davalılar vekillerinin karar düzeltme isteminin kabulü ile Dairemizin 28.04.2015 gün ve 2014/7552 E., 2015/2922 K. sayılı onama ilamının kaldırılarak mahkeme kararının BOZULMASINA, evvelce alınan onama harcı ile karar düzeltme peşin harçlarının istek halinde karar düzeltme isteyenlere iadesine, 26.12.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.