YARGITAY 15. HUKUK DAİRESİ

Tarih: 02.02.2005 Esas: 2004 / 7758 Karar: 2005 / 447

Arsa Sahibi Ancak Sözleşmeye, Projeye ve İmara Uygun Bölümler İçin Yükleniciden Gecikme Tazminatı Talep Edebilir.

Özet:

Dava, kat karşılığı inşaat sözleşmesine dayalı geç teslim nedeniyle gecikme tazminatı talebine ilişkindir. Arsa sahipleri ancak sözleşmeye, projeye ve imara uygun olarak yapılmış inşaattan kendilerine kalacak bağımsız bölümler yönünden inşaatın zamanında teslim edilmemesi nedeniyle gecikme tazminatı talebinde bulunabilirler. Projeye aykırı olarak fazladan yapılan daire için gecikme tazminatına hükmedilmesi hatalıdır.

Bozmaya uyularak verilen hükmün temyizen tetkiki davalı – k. davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla dosyadaki kâğıtlar okundu, gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR

1- Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davalı-karşı davacının sair temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.

2- Mahkemece, davacı arsa sahiplerine, zemin katta bulunan asma katlı dükkan, 1. normal kattaki 1 adet daire ve ikinci normal kattaki 4 adet daire olmak üzere 6 adet bağımsız bölümün geç teslimi nedeniyle bilirkişi raporunda hesabı yapılan 3.438.500.000.- Lira gecikme (kira) tazminatının ödenmesi yönünde karar verilmiştir. Taraflar arasında uyuşmazlık konusu olmayan Bakırköy 7. Noterliği’nce düzenlenmiş 20.12.1994 tarihli “Düzenleme Şeklinde Gayrimenkul Satış Vaadi ve Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi”nin 12. maddesinde “ikinci normal kattaki 3 dairenin tamamının mal sahiplerine ait olacağı” yazılıdır. 11.07.2000 tarihli bilirkişi raporunda da, ikinci ve üçüncü normal katlarda sözleşmede ve projede 3’er daire olduğu halde, uygulamada proje hilafına her bir katta 4’er daire yapıldığı belirtilmiştir. Bu durumda sözleşmede ve projede olmayan ikinci normal kattaki 1 adet daire için gecikme tazminatının hüküm altına alınması doğru değildir. Zira arsa sahipleri ancak sözleşmeye, projeye ve imar mevzuatına uygun olarak yapılacak bir inşaattan kendilerine kalacak bağımsız bölümler yönünden inşaatın zamanında teslim edilmemesi nedeniyle gecikme tazminatı talebinde bulunabilirler. O halde, ikinci normal katta sözleşme ve projeye aykırı olarak fazladan bir daire yönünden davacıların gecikme tazminatı isteminin reddine karar verilmesi gerekirken, bu daire yönünden de gecikme tazminatına hükmolunması doğru olmamış, kararın bozulması gerekmiştir.

SONUÇ: Yukarıda 1. bentte açıklanan nedenlerle davalı – k. davacının sair temyiz itirazlarının reddine, 2. bentte gösterilen nedenlerle hükmün temyiz eden davalı yararına BOZULMASINA, ödediği temyiz peşin harcının istek halinde temyiz eden davalı k.davacıya geri verilmesine, 02.02.2005 gününde oybirliğiyle karar verildi.