YARGITAY 23.HUKUK DAİRESİ

Tarih: 23.01.2018 Esas: 2016/9487 Karar: 2018/161

Aşkın Zarar – Dava Zamanaşımı

Özet:

TBK’nun 122 maddesinde düzenlenen aşkın zararda alacaklı asıl alacağın tamamının tahsil edildiği tarihten itibaren TBK’nun 146. maddesi gereğince genel zamanaşımı olan 10 yıllık süre içerisinde aşkın zararını talep edebilir. Somut olayda takip dosyalarında tespit edilen ödemelerden birinin 23.05.1995 tarihinde yapıldığı, dava tarihinin ise 17.05.2005 olduğu, bu nedenle 10 yıllık zamanaşımının geçmediği anlaşılmıştır. Mahkemece 10 yıllık zamanaşımının dolmamış olmasına rağmen zamanaşımının dolduğu gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir. Bu durumda mahkemece işin esasına girilerek ve önceki bozma ilamı doğrultusunda gerekli araştırma yapılarak sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, zamanaşımı nedeniyle davanın reddine karar verilmesi doğru görülmemiş, hükmün bu nedenle bozulması gerekmiştir.

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın zamanaşımı nedeniyle reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı … tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

– K A R A R –

Davacılar, davalıya, tus hizmeti verdiklerini, verilen hizmet neticesinde doğan alacaklarını davalının ödememesi nedeniyle yaptıkları takipler ve açtıkları davalar sonucu alabildiklerini, alacaklarına geç kavuşmaları nedeniyle munzam zararlarının bulunduğunu ileri sürerek 6.000,00 TL’nin tahsilini talep etmiş, yargılama sırasında talebini ıslah ederek 12.000,00 TL’ye çıkarmıştır.

Davacı …, dava sırasında alacağını diğer davacıya temlik etmiştir.

Davalı vekili, davanın reddini istemiştir.

Mahkemece, davanın kabulüne dair verilen karar, davalı vekilinin temyiz istemi üzerine, Dairemizin 05.10.2015 tarih ve 2014/5629 E., 2015/6256 K. sayılı ilamıyla zamanaşımı iddiasının incelenmediği gerekçesiyle bozulması üzerine mahkemece, bozmaya uyularak yapılan yargılama sonucunda; bozmadan önce celp edilen taraf delilleri, alınan bilirkişi raporları, davacı asil ve temlik alanın 01.02.1991 tarihinde … 8. Noterliğinden İhtarname çektiği, o tarihte alacak muaccel olduğu için 10 yıllık süre 01.02.2001 tarihinde dolduğu, davanın kanunda belirlenen 10 yıllık süre geçtikten sonra 17.05.2005 tarihinde açıldığı, böylece kanunda belirlenen 10 yıllık zamanaşımı süresinin geçmiş olduğu gerekçesiyle açılan davanın zamanaşımı nedeniyle reddine karar verilmiştir.

Kararı, davacı … temyiz etmiştir.

Dava, aşkın zararın tahsili istemine ilişkindir

TBK’nun 122 maddesinde düzenlenen aşkın zararda alacaklı asıl alacağın tamamının tahsil edildiği tarihten itibaren TBK’nun 146. maddesi gereğince genel zamanaşımı olan 10 yıllık süre içerisinde aşkın zararını talep edebilir. Somut olayda takip dosyalarında tespit edilen ödemelerden birinin 23.05.1995 tarihinde yapıldığı, dava tarihinin ise 17.05.2005 olduğu, bu nedenle 10 yıllık zamanaşımının geçmediği anlaşılmıştır. Mahkemece 10 yıllık zamanaşımının dolmamış olmasına rağmen zamanaşımının dolduğu gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir. Bu durumda mahkemece işin esasına girilerek ve önceki bozma ilamı doğrultusunda gerekli araştırma yapılarak sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, zamanaşımı nedeniyle davanın reddine karar verilmesi doğru görülmemiş, hükmün bu nedenle bozulması gerekmiştir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, hükmün temyiz eden davacı … yararına BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden …’e iadesine, karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere, 23.01.2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.