YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

Tarih: 12.12.2016 Esas: 2015 / 32421 Karar: 2016 / 23145

Ayıplı Araç Nedeniyle Bedel Talep Edilen Davada Rayiç Bedele Karar Verilmelidir; Rayiç Bedelden Kullanım Nedeniyle İndirim Yapılamaz.

Özet:

Davacı, satın aldığı sıfır km araçta, değişik tarihlerde arızalar oluştuğunu, imalattan kaynaklı arızadan çıkan yangın nedeniyle de aracın kullanılamayacak duruma geldiğini iddia ederek araç bedelinin tahsili talebinde bulunmuştur. Ayıplı araç nedeniyle bedel talep edilen davada rayiç bedele karar verilmelidir. Rayiç bedelden kullanım nedeniyle hak ve nesafet indirimi yapılamaz. Aracın bilirkişilerce tespit edilen rayiç bedeline hükmedilmesi gerekirken, aksine düşüncelerle yazılı şekilde davanın kısmen kabulüne karar verilmesi hatalıdır.

Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne kısmen reddine yönelik olarak verilen hükmün davacı avukatınca duruşmasız davalı avukatınca duruşmalı olarak temyiz edilmesi üzerine ilgililere çağrı kağıdı gönderilmişti. Belli günde davalı …. Şti vekili avukat …. ile davacı vekili avukat…n gelmiş olmalarıyla duruşmaya başlanılmış ve hazır bulunan avukatların sözlü açıklamaları dinlenildikten sonra karar için başka güne bırakılmıştı. Bu kez temyiz dilekçesinin süresinde olduğu saptanarak dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

KARAR

Davacı, 09/05/2013 tarihinde davalı şirketten 30.309,75 TL bedel ile satın aldığı 2013 model …. marka aracın 15.05.2014 tarihinde park halindeyken yandığını, yanma sebebinin aracın ön panelinden geçen estelasyon kablolarından kaynaklandığını, bunun gerek yangın raporu, gerekse … 2.Sulh Hukuk Mahkemesi’nin 2014/87 D. İş sayılı dosyada mevcut bilirkişi raporu ile sabit olduğunu, olayda kusurunun bulunmadığını, aracın kullanılamayacak duruma gelmesi ve yaptığı ilaçlama işi nedeniyle evlere ve işyerlerine ulaşım ihtiyacının karşılanması amacıyla kredi kullanmak suretiyle yeni bir araç almak zorunda kaldığını ileri sürerek, imalattan kaynaklı ayıp nedeniyle dava konusu aracın davalıya iadesi ve 27.500 TL’nin tahsiline, yeni bir araç almak için kullandığı kredinin sigorta, rehin ve faiz masraflarından kaynaklı zarar nedeniyle 500 TL’nin tahsiline karar verilmesini istemiştir.

Davalı, davacının, dava konusu aracı ticari faaliyeti nedeniyle aldığını, bu sebeple de davanın Ticaret Mahkemelerinde görülmesi gerektiğini, araçta üretim kaynaklı bir arıza ve ayıbın bulunmadığını beyanla davanın reddini dilemiştir.

Mahkemece, 25.03.2015 tarihli bilirkişi heyet raporu gözetilip, araçtaki yangının, imalat kaynaklı estelasyon kablolarının kısa devre yapması ile oluştuğu saptanarak, bedel iadesine ilişkin talebin kısmen kabulüne, 26.500 TL’nin tahsiline, yeni bir araç alınması sırasında kullanılan kredinin masraflarına yönelik talebin ise reddine karar verilmiş; hüküm, her iki tarafça temyiz edilmiştir.

1- Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davalının tüm, davacının aşağıdaki bent kapsamı dışında kalan diğer temyiz itirazlarının reddi gerekir.

2- Davacı, 09.05.2013 tarihinde satın aldığı 2013 model 0 km araçta, satın aldığı tarihten itibaren değişik tarihlerde far, sinyal, su fiskiyelerinde arızalar oluştuğu, 15.05.2014 tarihinde de imalattan kaynaklı arızadan çıkan yangın nedeniyle aracın kullanılamayacak duruma geldiğini, bu nedenle yeni bir araç almak zorunda kaldığını, yeni araç alımı için yaptığı masraflarla, araç bedeli olarak 27.500 TL’nin davalıdan tahsilini istemiştir.

Mahkemece, 15.03.2015 tarihli bilirkişi raporu doğrultusunda davanın kısmen kabulüne karar verilmiş, hükme esas alınan raporda, aracın hasarsız rayiç bedeli 29.000 TL olarak bulunmuş ve bu miktardan aracın kullanıldığı süre göz önüne alınarak, 2.500 TL hak ve nesafet indirimi yapıldığı anlaşılmıştır. Ancak dava, ayıplı araç nedeniyle bedelin tahsiline ilişkin olup, bulunan rayiç bedelden kullanım nedeniyle hak ve nesafet indirimi yapılamaz.

Hal böyle olunca, davacının talep miktarı da gözetilerek, aracın bilirkişilerce tespit edilen rayiç bedeline hükmedilmesi gerekirken, aksine düşüncelerle yazılı şekilde karar verilmiş olması usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.

SONUÇ: Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle davalının tüm davacının sair temyiz itirazlarının reddine, (2) nolu bentte açıklanan nedenlerle hükmün davacı yararına BOZULMASINA, 1.350,00 TL duruşma avukatlık parasının davalıdan alınarak davacıya ödenmesine, aşağıda dökümü yazılı 1.357,21 TL kalan harcın davalıdan alınmasına, peşin alınan harcın istek halinde davacıya iadesine, HUMK’nun 440/1. maddesi uyarınca tebliğden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 12.12.2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.