YARGITAY 2.HUKUK DAİRESİ

Tarih: 10.02.2005 Esas: 2004 / 15804 Karar: 2005 / 1735

Babalık Davasında Davalının Davayı Kabul Etmesi Hukuki Sonuç Doğurmaz.

Özet:

Dava, babalığın tespiti istemine ilişkindir. Babalık davası kamu düzeninden olduğundan davalının davayı kabul etmesi hukuki sonuç doğurmaz. Delillerin sorulup toplanması, kan ve genetik bulgular yönünden inceleme yapılması gerekirken bu husus nazara alınmadan karar verilmesi isabetsizdir.

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hükmün kanun yararına bozulması Adalet Bakanlığı’nın yazısı üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından istenilmekle evrak okunup, gereği görüşülüp düşünüldü.

Dava niteliği itibarıyla babalığın tespitine ilişkindir.

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 301. maddesinin son fıkrasında yer alan “Babalık davası Cumhuriyet Savcısına ve Hazine’ye; dava ana tarafından açılmışsa kayyıma, kayyım tarafından açılmışsa anaya ihbar edilir” hükmü uyarınca ana tarafından açılan davanın kayyıma ihbar edilmemesi, küçüğün kayyımı yok ise, kayyım atanmadan davanın sonuçlandırılması usul ve yasaya aykırıdır.

Diğer taraftan babalık davası kamu düzeni ile ilgili olduğundan Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 95/2. maddesi hükmüne göre davalının davayı kabul etmesi hukuki sonuç doğurmamaktadır. Mahkemece taraflardan delillerin sorulup toplanması, kan ve genetik bulgular yönünden kendiliğinden inceleme yapılması gerekirken bu hususun da göz ardı edilmesi doğru bulunmamıştır.

SONUÇ: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 427/6. maddesine dayalı kanun yararına bozma isteğinin açıklanan sebeple kabulü ile hükmün sonuca etkili olmamak üzere BOZULMASINA, oybirliğiyle karar verildi. 10.02.2005