YARGITAY 8.HUKUK DAİRESİ

Tarih: 06.04.2017 Esas: 2017 / 10319 Karar: 2017 / 5081

Bağışlanmış Mala (Kişisel Mala) İlişkin Katılma Alacağı İstenemez.

Özet:

Davacı, dilekçesinde belirttiği taşınmaz nedeniyle mal rejiminin tasfiyesi ile alacak talebinde bulunmuştur. Dosya içeriğinden, taşınmazın davalıya bağışlanmış olduğu anlaşılmaktadır. Bağışlanmış mala (kişisel mala) ilişkin katılma alacağı istenemez. Açıklanan nedenlerle, yerel mahkemece yazılı gerekçelerle davanın reddine karar verilmesi usul ve yasaya uygundur.  

Taraflar arasında görülen davada yapılan yargılama sonunda Mahkemece, davanın reddine dair verilen karar, temyiz incelemesi sonucunda Dairemizce bozulmuş bozma kararı üzerine Mahkemece direnme kararı verilmiş olup hükmün davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine, Dairece dosya incelendi, gereği düşünüldü.

Davacı vekili, dava dilekçesinde belirtilen taşınmaz nedeniyle mal rejiminin tasfiyesi ile alacak isteğinde bulunmuştur.

Davalı, davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece, dava dilekçesindeki anlatım ve toplanan tüm deliller göz önüne alındığında dava dilekçesinde belirtilen taşınmazın davalıya bağışlanmış olduğunun kabulü gerektiği, bu nedenle taşınmazın davalının kişisel malı sayılacağı ve kişisel mal üzerinde katılma alacağı talebinde bulunma imkanı bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş, verilen karar Dairemizin 14.04.2015 tarih, 2014/21400 Esas-2015/8347 Karar sayılı ilamı ile bozulmuş, mahkemece önceki hükümde direnilmesine karar verilmesi üzerine, anılan direnme kararı davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir. 02.12.2016 tarihinde yürürlüğe giren 6763 Sayılı Kanun’un 45. maddesi ile 6100 sayılı HMK’na eklenen Geçici 4/1. maddesi uyarınca, inceleme yapılmak üzere, dosya Dairemize gönderilmiştir.

Dosya muhtevasına, dava evrakı ile yargılama tutanakları münderecatına, mevcut deliller mahkemece takdir edilerek karar verildiğine ve takdirde bir isabetsizlik bulunmadığına göre mahkemece verilen direnme hükmünün yerinde bulunduğu anlaşıldığından, mahkemenin anılan kararının bozulmasına ilişkin Dairemizin 14.04.2015 tarih, 2014/21400 Esas-2015/8347 Karar sayılı ilamının KALDIRILMASINA, davacı vekilinin temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun olan 23.10.2015 tarih, 2015/491 Esas-2015/725 Karar sayılı hükmün ONANMASINA, taraflarca HUMK’nun 440/I. maddesi gereğince Yargıtay Daire ilamının tebliğinden itibaren ilama karşı 15 gün içinde karar düzeltme isteğinde bulunulabileceğine ve peşin harcın onama harcına mahsubu ile kalan 3,70 TL’nin temyiz eden davacıdan alınmasına, 06.04.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.