YARGITAY 11. CEZA DAİRESİ

Tarih: 29.06.2004 Esas: 2004 / 6757 Karar: 2004 / 5880

Bahçesinde Bulunan Tarihi Eseri Satmak İsterken Yakalanan Sanığın Eylemi Yetkili Mercilere Haber Vermeme ve İzinsiz Kültür Varlığı Ticareti Yapma Suçlarını Oluşturur.

Özet:

Sanık, bahçesinde bulduğu suça konu mermer sunak’ın Roma dönemine ait tarihi eser olduğunu öğrendikten sonra jandarma istihbarat ekiplerine satmak isterken yakalanmıştır. Sanığın söz konusu eylemleri, yetkili mercilere haber vermeme ve izinsiz kültür varlığı ticareti yapma suçlarını oluşturur. Yerel mahkemece iki ayrı suç oluştuğunun kabulü yerindedir.

2863 Sayılı Yasaya muhalefet suçundan sanık N’nin yapılan yargılaması sonunda; 2863 Sayılı Yasanın 4. maddesi aracılığıyla 67, TCK’nun 19, 59. ve 647 Sayılı Yasanın 4-6 (2 kez) TCK’nun 72. maddeleri uyarınca 2.056.392.000.- Lira ağır para cezasıyla mahkumiyetine dair ÇİNE Asliye Ceza Mahkemesi’nden verilen 27.02.2002 gün ve 2001/51 Esas, 2002/70 Karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtay’ca incelenmesi o yer C.Savcıları tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C.Başsavcılığı’nın bozma isteyen 04.06.2003 tarihli tebliğnamesi ile daireye gönderilmekle, incelenerek gereği görüşüldü:

Bahçesinde bulunan suça konu Roma dönemine ait mermer sunak’ın yakalanmadan 1,5 ay kadar önce tarihi eser olduğunu öğrendikten sonra alıcı kılığındaki jandarma istihbarat ekiplerine satmak isterken yakalanan sanığın eyleminin 2863 Sayılı Yasanın 4. maddesindeki yetkili mercilere haber vermeme ve 27. maddesindeki izinsiz kültür varlığı ticaretini yapmak olduğunu ve iki ayrı suçu oluşturduğunu kabul ederek bu maddeler aracılığıyla iki defa 67. madde uyarınca mahkum edilmesine karar veren mahkemenin kabul ve uygulamasında bir isabetsizlik görülmediğinden tebliğnamedeki 1 nolu bozma düşüncesine iştirak edilmemiş, izinsiz kültür varlığı ticareti yapmak suçunun tamamlandığı gözetilmeden eksik teşebbüs aşamasında kaldığının kabulü ile yazılı şekilde karar verilmesi aleyhe temyiz olmadığından bozma sebebi yapılmamıştır.

Yapılan duruşmaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin soruşturma neticelerine uygun şekilde oluşan inanç ve takdirine, incelenen dosya içeriğine göre o yer C. Savcılarının yetkili mercilere haber vermeme suçunun zamanaşımına uğradığına ve bu suçun unsurları itibariyle oluşmadığına ilişen ve yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine; ancak:

1- Bilirkişi raporunda tasnif ve tescile tabi oldukları bildirilen taşınır kültür varlıklarının korunması gerekli taşınır kültür ve tabiat varlıklarının tasnifi, tescili ve müzelere alınması hakkındaki yönetmelik hükümleri uyarınca işlem yapılmak üzere müzeye tevdii yerine yazılı şekilde karar verilmesi,

Yasaya aykırı;

2- Hükümden sonra 10 Şubat 2003 gün ve 25020 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı tarihte yürürlüğe giren 4806 Sayılı Kanunun 1. maddesi ile değişik TCK’nun 30. maddesinin 2.fıkrası gereğince para cezalarında bin lira küsrünün atılmasında zorunluluk bulunması,

Bozmayı gerektirmiş ise de; yeniden duruşma yapılmasını gerektirmeyen bu hususun CMUK’nun 322. maddesi uyarınca düzeltilmesi mümkün bulunduğundan, 2863 Sayılı Yasanın 4. maddesi aracılığıyla 67. maddesi gereğince 1 yıl hapis ve 142.365.000.- Liraya, TCK’nun 59. madde gereğince 1/6 indirilerek 10 ay hapis ve 118.637.000.- Liraya, 647 Sayılı Yasanın 4. maddesi gereğince hükmolunan hürriyeti bağlayıcı cezanın günlüğü 4.745.000.- Liradan paraya çevrilerek 1.423.500.000.- Liraya, 2863 Sayılı Yasanın 27. maddesi aracılığıyla 67. maddesi gereğince 1 yıl hapis ve 142.365.000.- Liraya, TCK’nun 61. maddesi gereğince 2/3 indirilerek 4 ay hapis ve 47.455.000 liraya, TCK’nun 59. madde gereğince 1/6 indirilerek 3 ay 10 gün hapis ve 39.545.000 liraya, 647 Sayılı Yasanın 4. maddesi gereğince hükmolunan hürriyeti bağlayıcı cezanın günlüğü 4.745.000.- Liradan paraya çevrilerek 474.500.000.- Liraya, TCK’nun 72. maddesi gereğince ağır para cezaları içtima olunarak sonuç ağır para cezasının 2.056.182.000.- Liraya indirilmesi ve “tasnif ve tescile tabi oldukları bilirkişi tarafından belirlenen taşınır kültür varlıklarının özel yönetmeliği uyarınca işlem yapılmak üzere müzeye tevdiine” denilmek suretiyle sair yönleri usul ve yasaya uygun bulunan hükmün DÜZELTİLEREK ONANMASINA, 29.06.2004 gününde oybirliği ile karar verildi.