YARGITAY 1. HUKUK DAİRESİ

Tarih: 20.03.2019 Esas: 2016/6818 Karar: 2019/2036

Bakım Borcunu Yerine Getirmediği İddiası Hakkı Bakım Alacaklısına Ait Olup Mirasçılar Tarafından İleri Sürülen Bakım Borcunun Yerine Getirilmediği İddiası Dinlenemez. 

Özet:

Dava, bakım borcunun yerine getirilmediği iddiasına dayalı tapu iptali ve tescil istemine ilişkindir. Her ne kadar davacılar dava dilekçesinde davalının bakım borcunu yerine getirmediğini ileri sürmüşlerse de bu hak bakım alacaklısına ait olup mirasçılar tarafından ileri sürülen bakım borcunun yerine getirilmediği iddiasının dinlenebilme olanağı yoktur. 

MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

DAVA TÜRÜ : TAPU İPTALİ-TESCİL

Taraflar arasında görülen tapu iptali-tescil davası sonunda, yerel mahkemece davanın kabulüne ilişkin olarak verilen karar davalı vekili tarafından yasal süre içerisinde temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, Tetkik Hakimi …’ün raporu okundu, açıklamaları dinlendi, gereği görüşülüp düşünüldü;

-KARAR-

Dava, bakım borcunun yerine getirilmediği iddiasına dayalı tapu iptali ve tescil istemine ilişkindir.

Davacılar, mirasbırakanlar … ile …’ın 1483, 1732 ve 2233 parsel sayılı taşınmazlarını 15.07.2013 tarihinde ölünceye kadar bakma akdi ile oğulları olan davalı …’e temlik ettiklerini, davalının her iki miras bırakana da bakmaması nedeniyle mirasbırakanların…1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2013/345 Esas Sayılı dosyası ile tapu iptali davası açtıklarını ancak yargılama aşamasında her iki mirasbırakanın da öldüğünü, davalının bakım borcunu yerine getirmediğini ileri sürerek tapu kayıtlarının iptali ile miras payları oranında adlarına tescilini istemişlerdir.

Davalı, mirasbırakanlar … ve …’a ölümlerinden 1-1,5 ay öncesine kadar baktığını, ancak kendisi ve eşinin sağlık sorunları artınca bakamaz hale geldiğini belirterek davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece, iddianın ispatlandığı gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiştir.
Dosya içeriği ve toplanan delillerden; 1925 doğumlu mirasbırakan …’ın 27.01.2014 tarihinde, 1933 doğumlu mirasbırakan …’ın ise 01.12.2013 tarihinde ölümleri ile geride mirasçı olarak davacı torunları …ve …’i, davalı oğulları… ile dava dışı kızları …’yi mirasçı olarak bıraktıkları, mirasbırakan …’ın 1732 ve 2233 parsel sayılı taşınmazlarını 15.07.2013, mirasbırakan Kamile’nin 1483 parsel sayılı taşınmazını 13.09.2013 tarihinde ölünceye kadar bakma akdiyle davalıya temlik ettikleri, mirasbırakanlar … ve …’ın bakım borcunun yerine getirilmediği iddiasıyla açtıkları tapu iptali ve tescil davasının …1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2013/345 Esas, 2014/309 Karar sayılı 12.06.2014 tarihli ilamıyla açılmamış sayılmasına karar verildiği anlaşılmaktadır.

Hemen belirtilmelidir ki, her ne kadar davacılar dava dilekçesinde davalının bakım borcunu yerine getirmediğini ileri sürmüşlerse de bu hak bakım alacaklısına ait olup mirasçılar tarafından ileri sürülen bakım borcunun yerine getirilmediği iddiasının dinlenebilme olanağı yoktur.

Hal böyle olunca, davanın reddine karar verilmesi gerekirken delillerin takdirinde yanılgıya düşülerek yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.

Davalı vekilinin yerinde bulunan temyiz itirazlarının kabulü ile, hükmün yerinde bulunan temyiz itirazlarının kabulü ile, hükmün (6100 sayılı Yasanın geçici 3.maddesi yollaması ile) 1086 sayılı HUMK’un 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde yatırana iadesine, 20.03.2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.