YARGITAY 5.HUKUK DAİRESİ

Tarih: 18.10.2004 Esas: 2004 / 8762 Karar: 2004 / 10102

Bedeline Karar Verilen Kamulaştırmasız El Atılan Bölümün Davacı Adına Olan Tapusunun İptali Gerekir.

Özet:

Davacı, davalı idare tarafından kamulaştırmasız el atılarak park haline getirilen taşınmaz bedelinin tahsilini talep etmiştir. Taşınmaz bedeline hükmedilmesine rağmen davacılar adına olan tapunun iptali ile davalı idare adına tesciline karar verilmemesi hatalıdır.

Taraflar arasındaki kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; davanın kabulüne dair verilen hükmün Yargıtay’ca incelenmesi davalı idare vekilince verilen dilekçe ile istenilmiş olmakla dosyadaki belgeler okunup iş anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR

Dava, kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili istemine ilişkindir.

Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş, hüküm davalı idare vekilince temyiz edilmiştir.

Arsa niteliğindeki taşınmaza emsal karşılaştırması yapılmak suretiyle değer biçilmesinde yöntem itibariyle bir isabetsizlik görülmemiştir. Ancak;

1- Dava konusu taşınmaz ile hükme esas alınan bilirkişi raporunda somut emsal kabul edilen l527 ada 17 parsel sayılı taşınmazın, bilirkişi raporunda belirtilen özelliklerine göre, taşınmazın somut emsalin en fazla % 50’si değerinde olabileceği düşünülmeden, dava konusu taşınmazı somut emsalin % 70’i değerinde kabul eden bilirkişi raporu esas alınmak suretiyle fazla bedele hükmedilmesi,

2- Davalı idare tarafından kamulaştırmasız el atılarak park haline getirilen taşınmazın bedeline hükmedildiği halde, davacılar üzerindeki tapusunun iptali ile davalı idare adına tapuya tesciline karar verilmemesi,

Doğru görülmemiştir.

Davalı idare vekilinin temyiz itirazları yerinde görüldüğünden hükmün açıklanan nedenlerle HUMK’nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA ve peşin alınan temyiz harcının istenildiğinde ödeyene geri verilmesine 18.10.2004 gününde oybirliğiyle karar verildi.