YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ

Tarih: 28.03.2019 Esas: 2018/6691 Karar: 2019/3696

Boşanan Eş Yararına Yoksulluk Nafakasına Hükmedebilmek İçin, Nafaka Talep Eden Eşin Boşanma Yüzünden Yoksulluğa Düşecek Olması Gerekir.

Özet:

Boşanan eş yararına yoksulluk nafakasına hükmedebilmek için, nafaka talep eden eşin boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek olması gerekir (TMK m. 175). Mahkemece davacı kadının boşanmakla yoksulluğa düşeceği gerekçesiyle kadın yararına yoksulluk nafakasına hükmedilmiş ise de; dosya kapsamında davacı-karşı davalı kadının üzerine kayıtlı taşınmazların ve aracın bulunduğu anlaşılmaktadır. Bu nedenle davacı-karşı davalı kadının, taşınmaz ve aracın değerlerinin belirlenerek, usulünce ekonomik ve sosyal durumunun araştırılarak, boşanma yüzünden yoksulluğa düşüp düşmeyeceğinin belirlenmesi ile gerçekleşecek sonucuna göre yoksulluk nafakası talebi hakkında karar verilmesi gerekirken, bu konuda eksik incelemeyle yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve kanuna aykırı olup, bozmayı gerektirmiştir.

MAHKEMESİ : … Bölge Adliye Mahkemesi 2. Hukuk Dairesi

DAVACI-DAVALI : … 

DAVALI-DAVACI : … 

DAVA TÜRÜ : Karşılıklı Boşanma

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda bölge adliye mahkemesi hukuk dairesince verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davalı-karşı davacı erkek tarafından; her iki dava yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre, davalı-karşı davacı erkeğin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir.

2-Boşanan eş yararına yoksulluk nafakasına hükmedebilmek için, nafaka talep eden eşin boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek olması gerekir (TMK m. 175). Mahkemece davacı kadının boşanmakla yoksulluğa düşeceği gerekçesiyle kadın yararına yoksulluk nafakasına hükmedilmiş ise de; dosya kapsamında davacı-karşı davalı kadının üzerine kayıtlı taşınmazların ve aracın bulunduğu anlaşılmaktadır. Bu nedenle davacı-karşı davalı kadının, taşınmaz ve aracın değerlerinin belirlenerek, usulünce ekonomik ve sosyal durumunun araştırılarak, boşanma yüzünden yoksulluğa düşüp düşmeyeceğinin belirlenmesi ile gerçekleşecek sonucuna göre yoksulluk nafakası talebi hakkında karar verilmesi gerekirken, bu konuda eksik incelemeyle yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve kanuna aykırı olup, bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ: Yukarıda gösterilen sebeple temyize konu … Bölge Adliye Mahkemesi 2. Hukuk Dairesinin 18.06.2018 tarihli kararının davacı-karşı davalı kadın yararına takdir edilen yoksulluk nafakasına yönelik olarak KALDIRILMASINA, … 8. Aile Mahkemesinin 19.06.2017 tarih, 2016/340 esas ve 2017/549 karar sayılı hükmünün yoksulluk nafakası yönünden BOZULMASINA, bozma kapsamı dışında kalan temyize konu diğer bölümlerinin ise yukarıda 1. bentte gösterilen nedenlerle ONANMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde yatırana geri verilmesine, dosyanın ilk derece mahkemesine, karardan bir örneğinin ilgili bölge adliye mahkemesi hukuk dairesine gönderilmesine oybirliğiyle karar verildi. 28.03.2019 (Prş.)