YARGITAY 2.HUKUK DAİRESİ

Tarih: 15.02.2016 Esas: 2015 / 12711 Karar: 2016 / 2535

Boşanma – Affedilen veya Hoşgörü ile Karşılanan Olaylar Taraflara Kusur Olarak Yüklenemez.

Özet:

Dava, karşılıklı boşanma talebine ilişkindir. Davacı-karşı davalı kadına kusur olarak yüklenen fiillerden sonra tarafların evlilik birliğini devam ettirmek için yeniden bir araya geldikleri, davalı-karşı davacı erkeğin, kadının bu davranışlarını affettiği, en azından hoşgörü ile karşıladığı dosya kapsamı ile sabittir. Affedilen veya hoşgörü ile karşılanan olaylar taraflara kusur olarak yüklenemez. Tarafların bir araya gelmesinden sonra taraflara yüklenebilecek yeni bir olay da ispatlanamadığına göre davanın reddine karar verilmelidir.

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hüküm davacı-karşı davalı kadın tarafından, her iki boşanma davası yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

1- Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre, davacı-karşı davalı kadının, reddedilen kendi boşanma davasına yönelik temyiz itirazları yersizdir.

2- Davacı-karşı davalı kadının, davalı-karşı davacı erkeğin kabul edilen boşanma davasına yönelik temyiz itirazlarının incelenmesine gelince;

Mahkemece; “davacı-karşı davalı kadının eşinin sosyo ekonomik durumunu, mesleğini ve geçim standardını bilmesine rağmen daha sonra bu durumdan memnun kalmadığı, eşi ve evi ile yeterince ilgilenmeyerek ve evlilik kurumunun üzerine yüklemiş olduğu yükümlülükleri tam olarak yerine getirmediği ve eşini sadakatsizlikle itham ettiği’’ gerekçesiyle boşanmaya sebep olan olaylarda kadının tamamen kusurlu olduğu kabul edilerek tarafların boşanmalarına karar verilmiş ise de; yapılan soruşturma ve toplanan delillerden; davacı-karşı davalı kadına kusur olarak yüklenen fiillerden sonra tarafların evlilik birliğini devam ettirmek için yeniden bir araya geldikleri dolayısıyla davalı-karşı davacı erkeğin, kadının bu davranışlarını affettiği, en azından hoşgörü ile karşılamış sayılması gerektiği anlaşılmaktadır. Tarafların bir araya gelmesinden sonra taraflara yüklenebilecek yeni bir olay da kanıtlanamamıştır. Affedilen veya hoşgörü ile karşılanan olaylar taraflara kusur olarak yüklenemez. Bu itibarla davanın reddi gerekirken delillerin takdirinde hataya düşülerek yetersiz gerekçe ile boşanmaya karar verilmesi usul ve kanuna aykırıdır.

SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda 2. bentte gösterilen sebeple BOZULMASINA, bozma kapsamı dışında kalan temyize konu diğer bölümlerinin ise yukarıda 1. bentte gösterilen sebeple ONANMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi.15.02.2016