YARGITAY 2.HUKUK DAİRESİ

Tarih: 21.12.2017 Esas: 2016/8574 Karar: 2017/15168

Boşanma – Ayrılık Kararı Verilebilmesi İçin Boşanma Sebepleri İspatlanmış ve Ortak Hayatın Yeniden Kurulma Olasılığı Var Olmalıdır.

Özet:

Dava, karşılıklı boşanma talebine ilişkindir. Ayrılık kararı verilebilmesi için boşanma sebepleri ispatlanmış ve ortak hayatın yeniden kurulma olasılığı var olmalıdır. Boşanma sebeplerinin gerçekleştiği, ancak tarafların yeniden bir araya gelme olasılığının ispat edilmediği dosya kapsamı ile sabittir. Bu durumda boşanma kararı verilmesi gerekirken, ayrılık kararı verilmesi hatalıdır. 

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hüküm taraflarca temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

YARGITAY KARARI

Mahkemece; “evlilik birliğinin yeniden tesis edilebileceği kanaati” gerekçesiyle karşılıklı açılan boşanma davaları hakkında ayrılık kararı verilmiştir.

Yapılan yargılama ve toplanan delillerden; mahkemece de kabul edildiği üzere, erkeğin ailesine ilgisiz olduğu, birlik görevlerini yerine getirmediği, kadının da birlik görevlerini yerine getirmediği, ayrıca erkeğin kadının kardeşini arayarak kadını gelip almasını istediği, kadının da erkeğin ailesinin ortak çocukla vakit geçirmesini istemediği anlaşılmaktadır.

Türk Medeni Kanunu’nun 170. maddesinin son fıkrası uyarınca ayrılık kararı verilebilmesi için boşanma sebeplerinin ispatlanmış olması ve ortak hayatın yeniden kurulması olasılığının bulunması gerekmektedir.

Somut olayda, boşanma sebepleri gerçekleşmekle birlikte, tarafların yeniden bir araya gelme ihtimali toplanan delillerle kanıtlanamamıştır.

O halde, karşılıklı açılan boşanma davalarının kabulü ile boşanma kararı verilmesi gerekirken, ayrılık kararı verilmesi doğru olmamış ve bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen sebeple BOZULMASINA, bozma sebebine göre karşılıklı açılan boşanma ve nafaka davası hakkında yeniden hüküm kurulması zorunlu hale geleceğinden tarafların sair temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına, temyiz peşin harcının istek halinde yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi. 21.12.2017