YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ

Tarih: 19.12.2017 Esas: 2016/13834 Karar: 2017/14823

Boşanma – Cevap Süresinin Uzatılması Talebinin Kabul Edildiği Davalıya Tebliğ Edilmelidir; Aksi Halde Cevap Süresi Başlamayacağından Sonradan Verilen Dilekçenin Cevap Dilekçesi Olarak Kabulü Gerekir.

Özet :

Dava, boşanma talebine ilişkindir. Davacı kadının dava dilekçesinin tebliği üzerine davalı süresinde cevap dilekçesi sunulmak üzere süre uzatım talebinde bulunmuştur. Cevap süresinin uzatılması talebinin kabul edildiği davalıya tebliğ edilmelidir. Aksi halde cevap süresi başlamayacağından sonradan verilen dilekçe cevap dilekçesi olarak kabul edilmelidir. Somut olayda, süre uzatım talebinin kabulüne karar verilmiş, ancak bu karar davalı erkeğe tebliğ edilmeden, yargılamaya devam edilmiştir. Mahkemece, yasanın emredici hükümlerine uyulmaksızın, usulüne uygun şekilde dilekçelerin karşılıklı verilmesi aşaması tamamlanıp yine usulüne uygun şekilde ön inceleme yapılmadan tahkikata geçilerek hüküm kurulması usul ve yasaya aykırıdır.

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hüküm davalı erkek tarafından temyiz edilerek; temyiz incelemesinin duruşmalı olarak yapılması istenilmekle; duruşma için belirlenen 19.12.2017 günü duruşmalı temyiz eden davalı … ile vekilleri gelmedi. Karşı taraf davacı … vekili Av. …geldi. Gelenin konuşması dinlendikten sonra işin incelenerek karara bağlanması için duruşmadan sonraya bırakılması uygun görüldü. Bugün dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

Dava, evlilik birliğinin sarsılması hukuki sebebine dayalı olarak açılan boşanma davasıdır.

Davacı kadının dava dilekçesinin diğer tarafa tebliği üzerine davalı erkek tarafından süresinde cevap dilekçesi sunulmak üzere süre uzatım talebinde bulunulmuş; mahkemece süre uzatım talebini içeren dilekçenin alındığına dair ön büro çıktısı üzerine atılan paraf ile süre uzatım talebinin kabulüne karar verilmiş, ancak bu karar davalı erkeğe tebliğ edilmeden, yargılama aşamaları tamamlanarak karar verilmiştir.

Dava devam ederken, tahkikat aşamasında, davalı taraf 14.09.2015 havale tarihli beyan dilekçesi sunmuş, bu beyan dilekçesine davacı tarafça cevap verilmiştir. Davalı tarafça dosyaya ibraz olunan bu beyan dilekçesinin erkek tarafından davaya sunulmuş cevap dilekçesi olduğunun kabulü zorunlu hale gelmiştir. Zira, davalının süre uzatım talebi hakkında davalı tarafa usulünce tebliğ olunmuş bir süre uzatım kararı olmadığından, davalının davaya cevap verme süresinin başlamayacağı bu nedenle yargılama sırasında hangi tarihte olursa olsun sonradan sunulan cevap dilekçesinin de süresinde olduğu kabul edilmelidir.

Öyleyse, erkeğin işbu cevap dilekçesi mahiyetindeki dilekçesine karşı kadının verdiği dilekçenin cevaba cevap dilekçesi olarak kabulü ile davalı tarafa tebliğ de zorunlu hale gelmiştir. Şu hale göre, dilekçelerin karşılıklı verilmesi aşamasının usulünce tamamlandığın-dan bahsedilemeyeceğinden, yapılan ön inceleme, tahkikat ve sözlü yargılama duruşmaları da usule aykırı hale gelmiştir.

Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 136. maddesinde davacının, cevap dilekçesinin kendisine tebliğinden itibaren iki hafta içinde cevaba cevap dilekçesi; davalının da davacının cevabının kendisine tebliğinden itibaren iki hafta içinde ikinci cevap dilekçesi verebileceği, 137. maddesinde, dilekçelerin karşılıklı verilmesinden sonra ön inceleme yapılacağı, ön inceleme tamamlanmadan ve gerekli kararlar alınmadan tahkikata geçilemeyeceği ve tahkikat için duruşma günü verilemeyeceği hükme bağlanmıştır. Ön inceleme duruşmasına davet ve ön inceleme duruşmalarının usulü ve yapılacak işlemler ise Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 139. ve 140. maddelerinde düzenlenmiştir.

Mahkemece yasanın bu amir hükümlerine riayet edilmeksizin, usulüne uygun şekilde dilekçelerin karşılıklı verilmesi aşaması tamamlanıp yine usulüne uygun şekilde ön inceleme yapılmadan tahkikata geçilerek işin esası hakkında karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır.

O halde mahkemece yapılacak iş; davacının erkeğin sunduğu 14.09.2015 havale tarihli cevap dilekçesine karşı sunduğu cevaba cevap dilekçesini davalı tarafa usulüne uygun şekilde tebliğinin sağlanması, erkek yönünden ikinci cevap süresi beklenerek, dilekçelerin karşılıklı verilmesi aşamasının tamamlanmasından sonra ön inceleme duruşması için gün tayin edilerek, gerçekleşecek sonucu dairesinde işlem yapmaktan ibarettir. Açıklanan yönde işlem yapılmak üzere, hükmün bozulması gerekmiştir.

SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen sebeple BOZULMASINA, bozma sebebine göre davalı tarafın sair temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, temyiz peşin harcının istek halinde yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi. 19.12.2017