YARGITAY 2.HUKUK DAİRESİ

Tarih: 16.03.2005 Esas: 2005 / 2994 Karar: 2005 / 4123

Boşanma Hükmü Kesinleşmeden Eşler Arasındaki Mal Rejimi Tasfiye Edilemez.

Özet:

Davacı kadın, boşanma, ziynet ve katkı nedeniyle alacak talebinde bulunmuştur. Eşler arasında halen edinilmiş mallara katılma rejimi uygulandığı anlaşılmaktadır. Boşanma hükmü kesinleşmeden eşler arasındaki mal rejimi tasfiye edilemez. Nispi harç tamamlattırılarak katkı nedeniyle alacak davası tefrik edilmeli ve boşanma davasının sonucu beklenmelidir.

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü.

1- Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre davalının tüm, davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir.

2- Tarafların tespit edilen ekonomik ve sosyal durumlarına, paranın alım gücüne, kişilik haklarına, özellikle aile bütünlüğüne yapılan saldırının ağırlığına, manevi tazminat isteyenin boşanmaya yol açan olaylarda ağır ya da eşit kusurlu olmadığı anlaşılmasına nazaran kadın yararına hükmolunan manevi tazminat azdır.

Türk Medeni Kanunu’nun 4. maddesindeki hakkaniyet ilkesi ile, Borçlar Kanunu’nun 44. ve 49. maddeleri nazara alınarak daha uygun miktarda manevi tazminat (TMK. 174/2) takdiri gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması bozmayı gerektirmiştir.

3- Davanın konusunu oluşturan dört adet bileziğin davacıdan, koca (davalı) tarafından zorla alındığı anlaşılmaktadır. Bu ziynetlerle ilgili davanın kabulü gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırıdır (MK. m. 217, 220).

4- Davacı eşi üzerine kayıtlı olup 17.02.2003’te satılan eve yaptığı katkının karşılığı on milyar Lirayı da istemiştir (MK. m. 227). Eşler arasında halen edinilmiş mallara katılma rejiminin uygulandığı anlaşılmaktadır (MK. m. 202). Boşanma hükmü kesinleşmeden tasfiye düşünülemez (MK. m. 214). Başvurma harcı alınmıştır. Mahkemece nispi harcın ikmal ettirilmesi, bu davanın tefrik edilmesi, dava şartı boşanma hükmünün sonucunun belirlenmesi, delillerin değerlendirilmesi sonucu uyarınca karar verilmesinin düşünülmemesi de yerinde değildir.

SONUÇ: Temyiz edilen hükmün 2., 3. ve 4. bentlerde gösterilen sebeplerle BOZULMASINA, kararın bozma kapsamı dışında kalan yönlerinin ise ONANMASINA, aşağıda yazılı harcın davalıya yükletilmesine, peşin harcın mahsubuna, temyiz peşin harcının yatıran davacıya geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi. 16.03.2005