YARGITAY 2.HUKUK DAİRESİ

Tarih: 28.03.2005 Esas: 2005 / 3190 Karar: 2005 / 4978

Boşanma – Manevi Tazminat – Çocukla Kişisel İlişki Tesisi

Özet:

Boşanma davası dosyası kapsamından manevi tazminat isteyen kadının eşit ya da ağır kusurlu olmadığı anlaşılmaktadır. Kocanın ise davacı kadını dövdüğü anlaşılmaktadır. Bu durumda uygun manevi tazminata karar verilmelidir. Öte yandan çocukla ilişki tesis edilirken ayın belli haftalarında kişisel ilişki tesisine karar verilmesi gerekirken her hafta sonu ilişki tesisine karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır.

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hüküm tazminatlar, nafakalar, kişisel ilişki ve velayet yönünden temyiz edilmekle evrak okunup, gereği görüşülüp düşünüldü.

1- Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre davalı kocanın tüm; davacı kadının aşağıdaki bentler kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir.

2- Davalı kocanın davacı kadını dövdüğü anlaşılmaktadır.

Türk Medeni Kanunu’nun 174/2. maddesi, boşanmaya sebebiyet vermiş olan olaylar yüzünden kişilik hakları saldırıya uğrayan tarafın, kusurlu olandan manevi tazminat isteyebileceğini öngörmüştür. Toplanan delillerden evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına sebep olan olaylarda tazminat isteyen kadının ağır ya da eşit kusurlu olmadığı, bu olayların kişilik haklarına saldırı teşkil ettiği anlaşılmaktadır. O halde mahkemece, tarafların sosyal ve ekonomik durumları, tazminata esas olan fiilin ağırlığı ile hakkaniyet kuralları (TMK. 4 BK. 42, 43, 44, 49) dikkate alınarak kadın yararına uygun miktarda manevi tazminata hükmedilmesi gerekir. Bu yönün dikkate alınmaması doğru görülmemiştir.

3- 30.09.1997 doğumlu küçük A’nın her hafta sonu davalı babasıyla kişisel ilişki kurulması davacı anneyi eve bağımlı hale getireceği gibi velayet hakkını gereği gibi kullanmasını da engelleyecek niteliktedir. Ayın belli haftaları davalı baba ile küçük arasında kişisel ilişki kurulması gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ: Temyiz edilen hükmün 2. ve 3. bentte gösterilen nedenlerle davacı kadın yararına BOZULMASINA, tarafların diğer temyiz itirazlarının 1. bentte gösterilen nedenlerle ONANMASINA, aşağıda yazılı harcın davalıya yükletilmesine, peşin harcın mahsubuna, temyiz peşin harcının yatıran davacıya geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi. 28.03.2005