YARGITAY 2.HUKUK DAİRESİ

Tarih: 28.03.2005 Esas: 2005 / 2893 Karar: 2005 / 4946

Davacı Kocanın Başka Kadınla Yaşadığı İddiasını İspat Edemeyen Kadının Maddi ve Manevi Tazminat Talebinin Reddi Gerekir.

Özet:

Boşanma dava dosyası kapsamından eşlerin eşit kusurlu olduğu anlaşılmaktadır. Kocasının başka kadınla yaşadığını iddia eden kadın bu iddiasını ispat edememiştir. Bu durum karşısında kadının maddi ve manevi tazminat talebinin reddi gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi isabetsizdir.

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup, gereği görüşülüp düşünüldü.

1- Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre davalı-davacı kadının tüm; davacı-davalı kocanın aşağıdaki bent kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir.

2- Kocanın E. isimli kadınla yaşadığını gösterir herhangi bir delil dosyaya sunulmamıştır. Toplanan delillerden boşanmaya neden olan olaylarda tarafların eşit kusurlu oldukları anlaşılmıştır. Türk Medeni Kanunu’nun 174/1-2. maddesi koşulları oluşmamıştır. Davalı-davacı kadının maddi ve manevi tazminat isteminin reddi gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi doğru olmamıştır.

SONUÇ: Temyiz edilen hükmün 2. bentte gösterilen nedenlerle koca yararına BOZULMASINA, aşağıda yazılı temyiz itirazlarının 1. bentte gösterilen nedenlerle ONANMASINA, aşağıda yazılı harcın N’ye yükletilmesine, peşin harcın mahsubuna, temyiz peşin harcının yatıran A’ya geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi. 28.03.2005