YARGITAY 17. HUKUK DAİRESİ

Tarih: 18.10.2004 Esas: 2004 / 8761 Karar: 2004 / 10985

Delil Tespiti Giderleri Yargılama Giderlerine Dahildir; Müddeabihe İlave Edilerek Hüküm Kurulamaz.

Özet:

Davanın açılmasından önce yaptırılan delil tespitine ilişkin giderler yargılama giderlerindendir. Bu nedenle tespit masrafları, yargılama gideri olarak kabul edilerek hüküm kurulmalıdır. Yerel mahkemece, yazılı şekilde anılan giderlerin müddeabihe eklenerek hüküm kurulması usul ve yasaya aykırıdır.

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalılar vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:

KARAR

Davacı vekili, davalılardan S’nin sevk ve idaresindeki 06 X XXX plakalı dolmuş ile müvekkiline ait 06 X XXX plakalı taksiye çarparak hurdaya ayıracak şekilde trafik kazasına neden olduğunu iddia ederek fazlaya ilişkin haklarının saklı tutulmak kaydıyla 4.393.207.250.-TL alacağın olay tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile tahsiline karar verilmesini istemiş, 21.11.2003 tarihli ıslah dilekçesi ile ise saklı tutulan 265.073.955.-TL tazminat alacağının olay tarihi itibariyle işleyecek yasal faizi ile birlikte tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalılar vekili, müvekkillerine atfedilen kusur oranını ve talep edilen tazminat miktarını kabul etmediğini savunarak davanın reddini istemiştir.

Mahkemece, iddia, savunma, toplanan deliller benimsenen bilirkişi raporu gereğince davanın kabulü ile 4.658.281.215.-TL’nin 18.03.2002 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline karar verilmiş, hüküm davalılar vekilince temyiz edilmiştir.

1- Mahkemece, toplanıp değerlendirilen delillere, oluşa ve dosya içeriğine uygun olarak düzenlenen uzman bilirkişi raporunda belirtilen kusur oranının ve tazminata ilişkin hesaplamanın hükme esas alınmasında bir usulsüzlük bulunmamasına göre davalılar vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.

2- HUMK’nun 368. ve takip eden maddeleri hükmünce davanın açılmasından önce yapılan delillerin tesbitine ilişkin giderler yargılama giderlerinden sayılır. Bu itibarla tesbit masraflarının yargılama gideri kabul edilerek hüküm kurulması gerekirken, yazılı şekilde dava konusu miktara ilave edilerek karar verilmesi isabetsiz bulunmuştur.

SONUÇ: Yukarıda (1) nolu bentde açıklanan nedenlerle davalılar vekilinin sair temyiz itirazlarının reddine; (2) nolu bendde açıklanan nedenlerle hükmün BOZULMASINA ve peşin alınan harcın istek halinde temyiz edene geri verilmesine 18.10.2004 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.