YARGITAY 9.CEZA DAİRESİ

Tarih: 25.10.2004 Esas: 2004 / 5669 Karar: 2004 / 5740

Dernek Tüzüğü ve İkametgahının İlanı Yükümlülüğüne Aykırı Davranışın Müeyyidesi İdari Para Cezasına Dönüştürülmüştür.

Özet:

Dernekler Kanunu’na aykırılık suçundan yapılan yargılama sonunda, sulh ceza mahkemesince anılan kanunun 78/1. maddesi gereğince ağır para cezasına karar verilmiştir. Dernek tüzüğü ve ikametgahının ilanı yükümlülüğüne aykırı davranışın müeyyidesi 4854 SK ile idari para cezasına dönüştürülmüştür. Görevsizlik kararı verilmesi gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi isabetsizdir.

2908 sayılı Dernekler Kanunu’na muhalefet suçundan sanık T’nin anılan kanunun 78/1, TCK’nun 119/5. maddeleri uyarınca 213.547.000 TL. ağır para cezası ile cezalandırılmasına dair Gaziantep 2. Sulh Ceza Mahkemesi’nin 17.06.2003 gün, 2001/580 – 2003/502 sayılı kararının;

Tüm dosya kapsamına göre, hüküm tarihinden önce 06.05.2003 gün ve 25100 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 4854 sayılı Bazı Kanunlardaki Cezaların İdari Para Cezasına Dönüştürülmesine Dair Kanun’un 33. maddesiyle 2908 sayılı Dernekler Kanunu’nun 78/1. maddesinde öngörülen ağır para cezasının idari para cezasına dönüştürüldüğü cihetle, görevsizlik kararı verilmesi gerektiği gözetilmeksizin, yazılı olduğu şekilde hüküm kurulmasında isabet görülmediğinden bahisle, CMUK’nun 343. maddesi uyarınca bozulması lüzumu Yüksek Adalet Bakanlığı’nın 21.07.2004 gün ve 33504 sayılı yazılı emrine atfen, Yargıtay C.Başsavcılığı’nın 10.08.2004 gün ve Y.E. 9/2004-148820 sayılı tebliğnamesi ile daireye ihbar ve dava evrakı tevdii kılınmakla incelendi.

Yazılı emre atfen düzenlenen tebliğnamedeki bozma isteği incelenen dosya kapsamına nazaran yerinde görüldüğünden, GAZİANTEP 2. Sulh Ceza Mahkemesi’nin 17.06.2003 tarih ve 2001/580 – 2003/502 sayılı kararının aleyhe sonuç doğurmamak koşuluyla CMUK’nun 343. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 6.5.2003 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 4854 sayılı Bazı Kanunlardaki Cezaların İdari Para Cezasına Dönüştürülmesine Dair Kanun’un 1. maddesinin A-33. bendi ile 2908 Sayılı Yasanın 78. maddesinde yapılan değişiklik ve 4854 Sayılı Yasanın geçici 1. maddesi hükmü uyarınca müteakip işlemlerin mahallinde yapılmasına, dosyanın gereği için Yargıtay C.Başsavcılığına TEVDİİNE 25.10.2004 gününde oybirliğiyle karar verildi.