YARGITAY 17. HUKUK DAİRESİ

Tarih: 18.12.2018 Esas: 2017/3709 Karar: 2018/12324

Ehliyetsiz Sürücünün Neden Olduğu Trafik Kazası – Rücuen Tazminat – Trafik Sigortası – Sürücünün Kusuru

Özet:

Dava, ehliyetsiz sürücünün neden olduğu trafik kazasından kaynaklanan rücuen tazminat istemine ilişkindir. Trafik Sigortası Genel Şartları B.4.c maddesi uyarınca, sürücünün geçerli ve yeterli sürücü belgesi olmaması halinde meydana gelen kaza sonucunda üçüncü kişiye ödenen tazminat, sigortalıdan (sigortalı aracın sürücüsünün kusuru oranında) rücuen talep edilebilir.

Davacı … Sigorta A.Ş. ile davalılar …, … arasındaki dava hakkında … 3. Asliye Hukuk Mahkemesinden verilen 26/12/2013 gün ve 2012/399-2013/565 sayılı hükmün davacı vekilince temyiz istemi üzerine Dairenin 28.03.2017 gün ve 2014/21208 2017/3299 sayılı kararı ile gerekçesi düzeltilmek suretiyle onanmasına karar verilmiş olup, süresi içinde davacı vekili tarafından kararın düzeltilmesi istenilmekle, dosya incelendi, gereği düşünüldü:

– K A R A R –

Dosyanın yeniden yapılan incelemesi sonucunda:

1-Dosya içeriğine, mahkeme kararında belirtilip Yargıtay ilamında benimsenen gerektirici sebeplere göre davacı vekilinin (araç sürücüsünün davalı … olduğunun sabit bulunduğuna dair) aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan ve 6100 sayılı HMK’nın geçici 3. maddesinin 2. fıkrası delaletiyle 1086 sayılı HUMK’nin 440. maddesinde sayılan hallerden hiç birisine uygun olmayan sair karar düzeltme isteklerinin reddine karar vermek gerekmiştir.

2-Dava, ehliyetsiz sürücünün neden olduğu trafik kazasından kaynaklanan rücuen tazminat istemine ilişkindir.

Trafik Sigortası Genel Şartları B.4.c maddesi uyarınca, sürücünün geçerli ve yeterli sürücü belgesi olmaması halinde meydana gelen kaza sonucunda üçüncü kişiye ödenen tazminat, sigortalıdan (sigortalı aracın sürücüsünün kusuru oranında) rücuen talep edilebilir.

Somut olayda davacıya ZMSS poliçesi ile sigortalı olan araçta kaza anında … ve müteveffa … Usta bulunmakta olup, kaza tutanağında sürücü olarak … belirtilmiş, ancak … 5. Asliye Ceza Mahkemesinin onama ile kesinleşen 2011/261 E 2013/49 K sayılı kararı ile, sanık … hakkında, suçu işlediğine dair şüpheden uzak, somut ve kesin delil olmadığından beraat kararı verilmiş, eldeki davada mahkemece, ceza davasında verilen beraat kararı dayanak gösterilerek davanın reddine karar verilmiştir.

Ancak, her ne kadar kaza anında aracı kullanan kişinin … olduğu kesin delillerle ispat edilememiş ve bu nedenle … hakkında beraat kararı verilmiş olsa dahi, kaza anında araçta … ve müteveffa Hüseyin dışında başka bir (üçüncü) kişi olduğuna dair bir delil yahut bu konuda bir iddia bulunmamasına ve kaza anında araçta bulunan gerek … gerekse müteveffa … kaza tarihi itibarı ile reşit olmadıkları ve ehliyetlerinin bulunmadığı dikkate alındığında, her halükarda, araç ehliyetsiz sürücü idaresinde iken kazanın meydana geldiği açıktır.

Bu durumda mahkemece davalı sigortalı … yönünden işin esasına girilerek bir karar verilmesi gerekirken yazılı olduğu şekilde karar verilmesi doğru görülmemiş davacının (davalı … yönünden) yapmış olduğu karar düzeltme isteminin kabulü gerekmiştir.

SONUÇ: Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, davacı vekilinin sair karar düzeltme isteklerinin reddine, (2) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, davacı vekilinin karar düzeltme talebinin kabulü ile Dairemizin 11.04.2017 tarihli gerekçesi düzeltilmek sureti ile onama kararının davalı … hakkında verilen karara ilişkin kısmının kaldırılarak, yerel mahkeme kararının yukarıda açıklanan gerekçelerle BOZULMASINA, tashihi karar ve temyiz peşin harçlarının istek halinde davacıya geri verilmesine 18/12/2018 tarihinde oybirliği ile karar verildi.