YARGITAY 6. HUKUK DAİRESİ

Tarih: 21.02.2005 Esas: 2004 / 11142 Karar: 2005 / 1226

Elbirliği Mülkiyeti Ortağı Hakkındaki Takibin Sonuçsuz Kalması Halinde Alacaklı Yetki Belgesi Alarak Ortaklığın Giderilmesi Davası Açabilir.

Özet:

Dava, iştirakli ortağın borcundan dolayı alacaklı tarafından alınan yetki belgesine dayalı olarak açılmış olan ortaklığın giderilmesi talebine ilişkindir. Davacı alacaklının borçlu ortak hakkında yaptığı icra takibinin sonuçsuz kalması halinde yetki belgesi alınarak ortaklığın giderilmesi davası açılabilir. Yerel mahkemece aksi kanaat ile davacı alacaklının dava açma hakkı olmadığı gerekçesiyle red karar verilmesi isabetsizdir.

Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan paydaşlığın giderilmesi davasına dair karar davacı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla dosyadaki bütün kâğıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü.

Dava, iştirakli ortağın alacaklısı tarafından alınan yetki belgesine dayanılarak borçlunun ortağı olduğu taşınmazda paydaşlığın giderilmesine ilişkindir. Mahkeme mirasçı tarafından açılması gerektiğinden bahisle davanın reddine karar vermiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz olunmuştur.

Uyuşmazlık, borçlu ortağın borcundan dolayı alacaklı tarafından İ.İ.K.’nun 121. maddesine göre alınan yetki belgesine dayanılarak açılan ortaklığın giderilmesine ilişkindir. Bu tür uyuşmazlıklarda davacı alacaklının borçlu ortak hakkında yaptığı icra takibinin sonuçsuz kalması halinde elbirliği mülkiyetine konu taşınmazda ortaklığın giderilmesi davası açma hakkı bulunmaktadır. Nitekim Hukuk Genel Kurulu’nun 03.11.2004 gün 2004/6-509-568 sayılı kararında borçlu ortağın alacaklısına dava hakkı tanınmıştır. Bu durumda alacaklının almış olduğu yetki belgesine göre dava açma hakkı olduğuna göre, işin esasının incelenerek hüküm kurulması gerekirken, davacı alacaklının dava açma hakkının bulunmadığından bahisle red kararı verilmesi hatalı olmuştur.

Hüküm bu nedenle bozulmalıdır.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenle temyiz itirazlarının kabulü ile HUMK’nun 428. maddesi uyarınca hükmün BOZULMASINA, istek halinde peşin alınan temyiz harcının temyiz edene iadesine, 21.02.2005 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.