YARGITAY 14. HUKUK DAİRESİ

Tarih: 06.12.2016 Esas: 2015 / 6280 Karar: 2016 / 10159

Elbirliği Mülkiyetinin Paylı Mülkiyete Dönüştürülmesi İstenen Davalarda Mirasçılara Gönderilecek Davetiyede Belirlenen Sürede Haklı Bir İtiraz İleri Sürülmez veya Paylaşma Davası Açılmaz ise Davanın Kabulüne Karar Verileceğinin Belirtilmesi Zorunludur.

Özet:

Davacı, elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürülmesi talebinde bulunmuştur. Bu nevi davalarda sulh hakimi, diğer mirasçılara çağrıda bulunarak belirleyeceği süre içinde varsa itirazlarını bildirmeye davet eder.  Mirasçılara gönderilecek davetiyede;  belirlenen sürede haklı bir itiraz ileri sürülmez veya paylaşma davası açılmaz ise davanın kabulüne karar verileceğinin belirtilmesi zorunludur. Açıklanan şekilde ihtar içeren davetiye tebliğ edilmemesine rağmen davanın kabulüne karar verilmesi hatalıdır.

Davacı tarafından, davalılar aleyhine 06/08/2010 gününde verilen dilekçe ile elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete çevrilmesi istenmesi üzerine yapılan duruşma sonunda; davanın kabulüne dair verilen 22/01/2015 günlü hükmün Yargıtayca incelenmesi davalı … vekili tarafından istenilmekle süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya ve içerisindeki bütün kağıtlar incelenerek gereği düşünüldü:

KARAR

Dava, elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürülmesi istemine ilişkindir.

Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiştir.

Hükmü, davalı … vekili temyiz etmiştir.

TMK’nın 644. maddesi gereğince bir mirasçı, terekeye dahil malların tamamı veya bir kısmı üzerindeki elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürülmesi isteminde bulunduğu takdirde sulh hakimi, diğer mirasçılara çağrıda bulunarak belirleyeceği süre içinde varsa itirazlarını bildirmeye davet eder.

Elbirliği mülkiyetinin devamını haklı kılacak bir itiraz ileri sürülmediği veya mirasçılardan biri belirlenen süre içinde paylaşma davası açmadığı takdirde, istem konusu mal üzerindeki elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürülmesine karar verilir.

Mirasçılara gönderilecek davetiyede “belirlenen süre içinde elbirliği mülkiyetinin devamını haklı kılacak bir itiraz ileri sürülmediği veya paylaşma davası açılmadığı takdirde istem konusu mal üzerindeki elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürülmesine karar verileceğinin” bildirilmesi zorunludur.

Somut olayda, davalılara gönderilen davetiyelerde yukarıda açıklanan şekilde ihtar içeren davetiye tebliğ edilmemiştir. Bu nedenle kararın bozulması gerekmiştir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle davalı … vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, sair hususların incelenmesine şimdilik yer olmadığına, peşin yatırılan temyiz harcının istek halinde yatırına iadesine, 06.12.2016 tarihinde oybirliği ile karar verildi.