YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ

Tarih: 12.12.2018 Esas: 2017/3082 Karar: 2018/7873

Emekli Maaşına Konulan Haciz Ve Blokenin Kaldırılması – Emekli Maaşının Haczedilebileceğine Dair Öncede Yapılan Anlaşmaların Geçersiz Olması

Özet:

Dava emekli maaşına konulan blokenin kaldırılması ve yapılan kesintilerin iadesi istemine ilişkindir. Mahkemece davacının kredi taksitlerinin hesabından kesilmesine ilişkin yazılı talimat verdiği, bankanın bu talimata uygun hareket ettiği, dolayısıyla 5510 sayılı Yasa’ya aykırılık olmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir. Davacının …’dan emekli maaşı aldığı ve maaş ödemesinin davalı banka tarafından yapıldığı tartışmasız olup, 5510 sayılı Yasa’nın 93. maddesi uyarınca gelir aylık ve ödeneklerin, 88. maddeye göre takip ve tahsili gereken alacaklar ile nafaka borçları dışında haczedilemeyeceği, bu fıkraya göre haczi yasaklanan gelir, aylık ve ödeneklerin haczedilmesine yönelik taleplerin, borçlunun muvafakati bulunmaması halinde, icra müdürü tarafından reddedileceği öngörülmüş, yine İİK 83/a maddesi uyarınca haczi caiz olmayan mallar ve haklar ve kısmen haczi caiz olan şeyler bakımından aynı Yasa’nın 82-83 maddesinde yazılı mal ve hakların haczedilebileceğine dair önceden yapılan anlaşmaların muteber olmadığı belirtilmiştir.

MAHKEMESİ :TÜKETİCİ MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada … (Kapatılan) 15. Tüketici Mahkemesi’nce bozmaya uyularak verilen 05/10/2016 tarih ve 2015/1523-2016/1218 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesinin davacı vekili tarafından istenildiği ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacı vekili, davacının davalı bankanın müşterisi olduğunu, emekli maaşını davalı bankadan aldığını, ayrıca ihtiyaç kredisi kullandığını, kredi taksitlerinin davacının rızası dışında maaşından kesinti yapılmak suretiyle tahsil edildiğini, 5510 sayılı Kanun’un 93.maddesi gereğince emekli maaşından belirtilen haller dışında kesinti yapılamayacağını, tüketici mevzuatı uyarınca tüketici aleyhine haksız şart düzenlenemeyeceğini ileri sürerek maaş hesabına davalı banka tarafından konulan blokenin kaldırılmasına ve davacının blokenin kaldırılmasını istediği tarihten itibaren emekli maaşından yapılan kesintinin iadesine karar verilmesini istemiştir.

Davalı vekili, davacının emekli maaşını davalı bankaya kendi isteğiyle taşıdığını, davacının başka bankalara olan kredi borçlarını ödemek için davalı bankadan kredi kullandığını, bu durumun davacı lehine olduğunu, davacının aylık kredi taksitlerinin emekli maaşının yattığı hesaptan her ay çekilerek takas mahsup yoluyla tahsili için kendi isteği ile bankaya talimat verdiğini savunarak davanın reddini istemiştir.

Mahkemece Dairemiz bozma ilamına uyularak yapılan yargılama sonucunda, davalının kredi taksitlerinin ödenmesi için kendi isteğiyle talimat verdiği, 5510 sayılı Yasa’nın 93. maddesine aykırı bir durum olmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Kararı davacı vekili temyiz etmiştir.

Dava emekli maaşına konulan blokenin kaldırılması ve yapılan kesintilerin iadesi istemine ilişkindir. Mahkemece davacının kredi taksitlerinin hesabından kesilmesine ilişkin yazılı talimat verdiği, bankanın bu talimata uygun hareket ettiği, dolayısıyla 5510 sayılı Yasa’ya aykırılık olmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir. Davacının …’dan emekli maaşı aldığı ve maaş ödemesinin davalı banka tarafından yapıldığı tartışmasız olup, 5510 sayılı Yasa’nın 93. maddesi uyarınca gelir aylık ve ödeneklerin, 88. maddeye göre takip ve tahsili gereken alacaklar ile nafaka borçları dışında haczedilemeyeceği, bu fıkraya göre haczi yasaklanan gelir, aylık ve ödeneklerin haczedilmesine yönelik taleplerin, borçlunun muvafakati bulunmaması halinde, icra müdürü tarafından reddedileceği öngörülmüş, yine İİK 83/a maddesi uyarınca haczi caiz olmayan mallar ve haklar ve kısmen haczi caiz olan şeyler bakımından aynı Yasa’nın 82-83 maddesinde yazılı mal ve hakların haczedilebileceğine dair önceden yapılan anlaşmaların muteber olmadığı belirtilmiştir.

Somut olayda da davacı, davalı banka ile imzaladığı kredi sözleşmesi sırasında takas, mahsupa ilişkin muvafakat vermiş olup, bu muvafakat İİK’nın 83/a maddesi gereğince geçersizdir.

Bu itibarla, davalı bankanın davacının emekli maaşına koyduğu bloke ve yaptığı kesintiler haksız olduğu halde mahkemece yazılı gerekçe ile davanın reddine karar verilmesi doğru olmamış, kararın bu nedenle bozulması gerekmiştir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle davacı vekilinin temyiz itirazının kabulü ile hükmün davacı yararına BOZULMASINA, 12/12/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.