YARGITAY 19. HUKUK DAİRESİ 

Tarih: 05.10.2017 Esas: 2016/12332 Karar: 2017/6649

Emekli Maaşına Konulan Haciz

Özet :

Davalı bankanın kredi kartı hamilinden talep edebileceği bir alacağı bulunmamaktadır. Diğer yandan 5510 sayılı Yasa’nın 93. maddesi uyarınca emekli maaşı üzerinde haciz uygulanarak kesinti yapılamaz. Kesinti yapılabilmesi için maaş hamilinin icra takibinden sonra açık ve net imzalı muvafakatının bulunması gerekmektedir. Zımnen muvafakat mümkün olmadığı gibi, yorum yolu ile de (önceki kesintilere itiraz etmemiş olması) muvafakat verildiği kabul edilemez.

MAHKEMESİ :Tüketici Mahkemesi

Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacılar vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

YARGITAY  KARARI

Davacılar vekili, davalı banka tarafından kredi kartı alacağına istinaden müvekkillerinden …ın emekli maaşına konulan haciz nedeniyle 5510 sayılı Yasa’nın yürürlük tarihi olan 01/10/2008 tarihinden maaşındaki haczin kaldırıldığı 11/01/2013 tarihine kadar icra dosyasına yaklaşık 9.000,00-TL’ nin maaşından kesinti yapılarak ödendiğini ileri sürerek, kesilen bedelin iadesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili, açılan davanın niteliği itibariyle istirdat davası olduğunu, istirdat davalarındaki dava açılmasına ilişkin 1 yıllık hak düşürücü sürenin geçtiğini, davacının 2006 yılından 15/01/2013 tarihine kadar devam eden kesintiyi 15/01/2013 tarihinde öğrendiği iddiasının yerinde olmadığını, aynı konuda taraflar arasında daha önceden kesinleşmiş bir hüküm bulunduğunu, …’ın aktif dava ehliyetinin bulunmadığını, 2006 yılında haciz konulduğunda yürürlükteki mevzuata göre yapılan işlemin yasal olduğunu, 2008 tarihli mevzuat değişikliği ile haczin otomatik olarak kalkmayacağını belirterek, davanın reddini talep etmiştir.

Mahkemece, yapılan yargılama sonucunda, davacının bilgisi dahilinde emekli maaşı hesabından kesinti yapıldığı, 2008 yılından 2013 yılına kadar maaşından yapılan kesintileri bilmemenin hayatın normal akışına uygun olmadığı gerekçesiyle, davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacılar vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Dava emekli maaşı üzerine konulan haczin yasaya uygun olup olmadığının tespiti ile usulsüz olduğunun belirlenmesi halinde ödenen bedelin iadesine ilişkindir. Mahkemece banka alacağının tespiti yönünden alınan bilirkişi raporunda davacının kredi kartı borcunu yasa gereği taksitlendirdiği, bu taksitlendirmeye göre borcunu ödeyerek kapattığı anlaşılmaktadır. Bu durumda davalı bankanın kredi kartı hamilinden talep edebileceği bir alacağı bulunmamaktadır. Diğer yandan 5510 sayılı Yasa’nın 93. maddesi uyarınca emekli maaşı üzerinde haciz uygulanarak kesinti yapılamaz. Kesinti yapılabilmesi için maaş hamilinin icra takibinden sonra açık ve net imzalı muvafakatının bulunması gerekmektedir. Zımnen muvafakat mümkün olmadığı gibi, yorum yolu ile de (önceki kesintilere itiraz etmemiş olması) muvafakat verildiği kabul edilemez. Bu durumda davacıdan haksız kesilen meblağın tespiti ile iadesi gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi doğru görülmemiştir. Diğer yönden davacılardan …’ın bu davada hangi sıfatla yer aldığı karar yerinde tartışılmadan yazılı şekilde onun hakkında da hüküm kurulması isabetsizdir.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle hükmün davacılar yararına BOZULMASINA, peşin harcın istek halinde iadesine, 05/10/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.