YARGITAY 15. HUKUK DAİRESİ 

Tarih: 25.09.2018 Esas: 2018/3676 Karar: 2018/3396

Eser Sözleşmesi – Eksik Ve Ayıplı İfa – Tarafların Borçları – İfaya Ekli Ceza Bedeli

Özet:

Eser sözleşmelerinde iş sahibinin müspet zarar kapsamındaki eksik ve ayıplı işler bedelini isteyebilmesi için sözleşmede belirlenen iş bedelinin tamamını ödediğini ispat etmesi gerekir.

Mahkemesi: Tüketici Mahkemesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı hükmün temyizen tetkiki davacı vekili ile davalı tarafından istenmiş ve temyiz dilekçelerinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla dosyadaki kağıtlar okundu gereği konuşulup düşünüldü:

YARGITAY  KARARI

Dava, eser sözleşmesinden kaynaklanan edimin ayıplı ifası nedeniyle ödenen iş bedelinin ve tamir giderlerinin iadesi ile cezai şart talebine ilişkin olup, mahkemece davanın kısmen kabulüne dair verilen karar, süresi içinde davacı ve katılma yoluyla davalı tarafça süresi içinde temyiz edilmiştir. Taraflar arasında düzenlenen 16.11.2013 tarihli protokol uyarınca davacıya ait … plakalı hasarlı aracın 60 gün içinde çalışır vaziyette tamirinin 6.000,00 TL bedel ile yapımı için eser sözleşmesi düzenlendiği, sözleşme tarihinde 2.000,00 TL peşin, 19.12.2013 tarihinde de 2.000,00 TL olmak üzere 4.000,00 TL ödeme yapıldığı, konularında uyuşmazlık bulunmamaktadır. Davacı aracın süresinde tamir edilmediğini, hasarlı halde teslim aldığı aracını başka bir tamirciye malzeme ve işçilik dahil 18.770,00 TL’ye tamir ettirdiğini belirterek; sözleşme gereği davalıya ödediği 4.000,00 TL ile tamir için üçüncü kişiye ödediği 18.770,00 TL olmak üzere toplam 22.770,00 TL’nin aracın teslim tarihi 15.01.2014 tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte tahsilini istemiştir.

Davalı aracı çıkma parçalarla tamir etmenin uzun sürdüğünü, davacıdan 4.000,00 TL aldığını, başka bir ödeme yapmadığından işin geciktiğini, davacının aracı üçüncü kişilere sattığını, gecikmede kusurlu olmadığını savunmuş, mahkemece davalının ödediği 4.000,00 TL bedelin temerrüt oluşmadığından dava tarihinden işleyecek yasal faiziyle iadesine, sözleşmeye aykırılık nedeniyle de 2.000,00 TL cezai şarta hükmedilmiş karar taraflarca temyiz edilmiştir.

1-Dosyadaki yazılara ve mahkemece uyulan bozma kararı gereğince inceleme yapılarak hüküm verilmiş olmasına, özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davacının tüm, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.

2-Davacı iş sahibi işin eksik ve ayıplı yapıldığını, sözleşmeden döndüğünü, ödediği bedelin iadesini, üçüncü şahsa yaptırdığı işin bedelini istemektedir. Eser sözleşmelerinde iş sahibinin müspet zarar kapsamındaki eksik ve ayıplı işler bedelini isteyebilmesi için sözleşmede belirlenen iş bedelinin tamamını ödediğini ispat etmesi gerekir. Ödeme yapılmamışsa eksik ve ayıplı iş bedeli istenemez. İfaya ekli cezanın istenebilmesi için de sözleşmeden dönülmemiş olması veya aksine hüküm bulunması gerekir.

Davacı ödediği toplam 4.000,00 TL’yi geri isteyerek sözleşmeden döndüğünden sözleşmenin ifası anlamında eksiklerin giderim bedelini isteyemeyeceği gibi kararlaştırılan ceza ifaya ekli ceza olduğundan, cezai şartı da talep edemez. Esasen davacının dilekçesinde cezai şartla ilgili bir istemi de bulunmamaktadır. Bu halde davanın 4.000,00 TL üzerinden kabulü gerekirken talebi aykırı şekilde sonuca varılması doğru olmamış, hükmün davalı yararına bozulması gerekmiştir.

SONUÇ: Yukarıda 1. bentte açıklanan nedenlerle, davacı vekilinin tüm, davalının sair temyiz itirazlarının reddine, 2. bentte açıklanan nedenlerle davalının temyiz itirazlarının kabulü ile yerel mahkeme kararının davalı yararına BOZULMASINA, 6502 sayılı Kanun’un 73. maddesi gereğince tüketici mahkemeleri nezdinde tüketiciler, tüketici örgütleri ve Bakanlıkça açılacak davalar her türlü harçtan muaf olduğundan davacıdan harç alınmasına yer olmadığına, ödediği temyiz peşin harcının istek halinde temyiz eden davalıya geri verilmesine, karara karşı tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme isteminde bulunulabileceğine 25.09.2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.