YARGITAY 15. HUKUK DAİRESİ

Tarih: 20.12.2018 Esas: 2018/2641 Karar: 2018/5185

Eser Sözleşmesi – Geç Teslim Nedeniyle Uğranılan Zararın Tahsili – Cezai Miktarını Aşan Zarar – Yüklenicinin Kusurunun İspatı

Özet:

Dava, eser sözleşmesinden kaynaklanmakta olup, geç teslim nedeniyle uğranılan zararların tahsili istemine ilişkindir. 6098 sayılı TBK’nın 180/II. maddelerinde alacaklının uğradığı zarar kararlaştırılan ceza miktarını aşsa bile alacaklının borçlunun kusurlu olduğunu ispat edilmedikçe cezayı aşan zararını isteyemeyeceği kabul edilmiştir. Bu halde gecikmede yüklenicinin kusurlu ve gecikme nedeniyle uğranılan zararın kararlaştırılan ceza miktarından fazla olduğunun alacaklı-iş sahibi tarafından kanıtlanmış olması koşuluyla cezayı aşan zararın istenmesi mümkündür. Cezayı aşan zararın istenebilmesi için sözleşmede bu konuda hüküm bulunmasına gerek olmadığı gibi eseri teslim alırken ihtirazî kayıt konulmasında da zorunluluk bulunmamaktadır.

Mahkemesi :Asliye Hukuk Mahkemesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı hükmün duruşmalı olarak temyizen tetkiki davacı vekili tarafından istenmiş olmakla duruşma için tayin edilen günde davacı vekili Avukat … ile davalı vekili Avukat … geldi. Temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşıldıktan ve hazır bulunan taraflar avukatları dinlendikten sonra vaktin darlığından ötürü işin incelenerek karara bağlanması başka güne bırakılmıştı. Bu kere dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği konuşulup düşünüldü:

– K A R A R –

Dava, eser sözleşmesinden kaynaklanmakta olup, geç teslim nedeniyle uğranılan zararların tahsili istemine ilişkindir. Mahkemece davanın reddine dair verilen karar, davacı vekilince temyiz edilmiştir.

Taraflar arasında imzalanan 26.10.2010 tarihli sözleşmenin 16.1.1. maddesinde yüklenicinin işi süresinde bitirmemesi durumunda, idare tarafından en az on gün süreli yazılı ihtar yapılarak gecikilen her takvim günü için kesilecek ceza miktarının sözleşme bedelinin %0,5’i (binde beşi) olacağı, kesilecek ceza tutarının sözleşme bedelinin %30’unu aşmayacağı kararlaştırılmıştır. Davacı eksik ve geç teslim nedeniyle sözleşme bedelinden %20 kesinti yaparak davalı hak edişini ödemiştir. Davada, gecikme nedeniyle cezai şart ile karşılanmayan fiyat farkı ve sair nedeniyle oluşan cezayı aşan zararın tahsili talep edilmektedir.

Sözleşme ve dava tarihinde yürürlükte bulunan 818 sayılı BK’nın 159/II ve 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6098 sayılı TBK’nın 180/II. maddelerinde alacaklının uğradığı zarar kararlaştırılan ceza miktarını aşsa bile alacaklının borçlunun kusurlu olduğunu ispat edilmedikçe cezayı aşan zararını isteyemeyeceği kabul edilmiştir. Bu halde gecikmede yüklenicinin kusurlu ve gecikme nedeniyle uğranılan zararın kararlaştırılan ceza miktarından fazla olduğunun alacaklı-iş sahibi tarafından kanıtlanmış olması koşuluyla cezayı aşan zararın istenmesi mümkündür. Cezayı aşan zararın istenebilmesi için sözleşmede bu konuda hüküm bulunmasına gerek olmadığı gibi eseri teslim alırken ihtirazî kayıt konulmasında da zorunluluk bulunmamaktadır.

Bu durumda davacı tarafça cezayı aşan zararın tahsili istendiğinden, mahkemece taraf delilleri toplanıp gecikmede davalı yüklenicinin kusurlu olup olmadığı ve davacı iş sahibi-alacaklının gecikme nedeniyle uğrayıp kanıtlandığı zarar miktarı araştırılıp, yüklenicinin gecikmede kusurlu olup zararın kanıtlanması halinde uzman bilirkişi kurulundan alınacak gerekçeli ve denetime elverişli raporla davacının gecikme nedeniyle uğradığı zarar miktarı hesaplattırılıp, bulunacak miktardan tahakkuk ve tahsil edilen cezai şart miktarı mahsup edildikten sonra kalan cezayı aşan zarar miktarı üzerinden sonucuna uygun bir karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ve yanlış değerlendirme ile davanın tümden reddi doğru olmamış, kararın bozulması uygun bulunmuştur.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün davacı yararına BOZULMASINA, 1.630,00 TL duruşma vekâlet ücretinin davalıdan alınarak Yargıtay’daki duruşmada vekille temsil olunan davacıya verilmesine, ödediği temyiz peşin harcının istek halinde temyiz eden davacıya geri verilmesine, karara karşı tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme isteminde bulunulabileceğine 20.12.2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.