YARGITAY 15. HUKUK DAİRESİ

Tarih: 04.02.2019 Esas: 2018/3497 Karar: 2019/401

Eser Sözleşmesi – Götürü Bedelli İş

Özet:

Dava, eser sözleşmesinden kaynaklanan alacak talebine ilişkindir. İşin bedeli götürü olduğundan, sözleşme bedeli yüz birim olacak şekilde, davacının gerçekleştirdiği imalâtın, ayıp ve eksiklikler dikkate alınmak suretiyle işin tamamına göre fiziki gerçekleşme oranını yüzde (%) olarak belirleyerek, belirlenen bu oranı, götürü bedele uygulamak, sözleşme dışı imalâtların yapılması halinde ise bunların bedellerinin TBK’nın 526. maddesinde açıklandığı şekilde vekaletsiz iş görme hükümlerine göre yapıldığı yıl serbest piyasa fiyatlarına göre KDV eklenmeksizin hesaplamak suretiyle, toplam hakedişin bulunması ve bulunacak bu rakamdan kanıtlanan ödemeler düşülerek sonucuna göre hüküm kurmaktan ibarettir.

Mahkemesi :Tüketici Mahkemesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı bozmaya uyularak verilen hükmün temyizen tetkiki taraf vekillerince istenmiş ve temyiz dilekçelerinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla dosyadaki kağıtlar okundu gereği konuşulup düşünüldü:

– K A R A R –

Dava, eser sözleşmesinden kaynaklanan alacak talebine ilişkin olup, mahkemece davanın reddine dair verilen 12.11.2015 tarihli hükmün, davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine, Dairemizin 30.05.2017 tarih, 2016/2901 Esas ve 2017/2311 Karar sayılı ilâmıyla anılan hükmün bozulmasına karar verilmiş, bozma kararına uyularak gerçekleştirilen yargılama sonucunda davanın kısmen kabulüne dair verilen hüküm, taraf vekillerince temyiz olunmuştur.
Davacı davasında davalı ile aralarında düzenlenen sözleşme ile davalıya mobilya dekorasyon işleri yaptığını, sözleşme dışı imalâtlar ile birlikte bitirdiğini, 14.000,00 TL ödeme dışında ödeme yapılmadığını belirterek bakiye 19,366,00 TL alacağının davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etmiş, davalı savunmasında davacı ile aralarında düzenlenen 24.07.2013 tarihli sözleşmede yapılacak imalâtların bedellerinin 21,000,00 TL olarak kararlaştırıldığını, yapılan imalâtların eksik kusurlu olduğunu, faturanın anlaşmaya aykırı düzenlendiğini belirterek davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir. Mahkemece bozmaya uyularak yapılan yargılamada alınan ek bilirkişi raporu hüküm tesisine elverişli olmayıp, eksik araştırmayla karar verilmesi doğru olmamıştır.
Taraflar arasında düzenlendiği ihtilâfsız olan sözleşmede imalâtın bedeli 21.000,00 TL olarak kararlaştırılmıştır. Bu haliyle sözleşmedeki bedel TBK’nın 480. maddesinde tanımlanan götürü bedeldir.

O halde mahkemece yapılacak iş, mobilya konusunda uzman teknik bilirkişiden alınacak raporla; işin bedeli götürü olduğundan, sözleşme bedeli yüz birim olacak şekilde, davacının gerçekleştirdiği imalâtın, ayıp ve eksiklikler dikkate alınmak suretiyle işin tamamına göre fiziki gerçekleşme oranını yüzde (%) olarak belirleyerek, belirlenen bu oranı, götürü bedele uygulamak, sözleşme dışı imalâtların yapılması halinde ise bunların bedellerinin
TBK’nın 526. maddesinde açıklandığı şekilde vekaletsiz iş görme hükümlerine göre yapıldığı yıl serbest piyasa fiyatlarına göre KDV eklenmeksizin hesaplamak suretiyle, toplam hakedişin bulunması ve bulunacak bu rakamdan kanıtlanan ödemeler düşülerek sonucuna göre hüküm kurmaktan ibarettir.

Mahkemece bu husus gözetilmeden eksik inceleme ile hukuki değerlendirmede yanılgıya düşülerek hüküm kurulması usul ve yasaya aykırı olmuş, bu nedenle kararın bozulması gerekmiştir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle tarafların temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün taraflar yararına BOZULMASINA, ödediği temyiz peşin ve Yargıtay başvurma harçlarının istek halinde temyiz eden davacıya geri verilmesine, ödediği temyiz peşin harcının istek halinde temyiz eden davalıya geri verilmesine, karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere 04.02.2019 gününde oybirliğiyle karar verildi.