YARGITAY 8. HUKUK DAİRESİ

Tarih: 24.11.2016 Esas: 2016 / 20571 Karar: 2016 / 15992

Evlilik Birliği Devam Etse Dahi Dava Yoluyla Yasal Mal Rejimi Sona Erdirilerek Mal Ayrılığı Rejimine Geçilir ise Önceki Mal Rejiminin Tasfiyesi İstenebilir.

Özet:

Eşler arasındaki mal rejiminin tasfiyesi, aralarında devam eden mal rejiminin sona ermesine bağlıdır. Başka bir anlatımla, mal rejimi sona ermeden mal rejiminin tasfiyesi istenemez. Mal rejiminin sona ermesi, mal rejiminin tasfiyesi davalarının görülebilirlik ön koşulu olup dava şartıdır. Mal rejimi, boşanma davasının açıldığı tarihte sona erer. Evlilik birliği devam etse dahi dava yoluyla yasal mal rejimi sona erdirilerek mal ayrılığı rejimine geçildiğinde önceki mal rejiminin tasfiyesi istenebilir. Yerel mahkemece, açıklanan hususlar dikkate alınmaksızın eşler arasında boşanma davası olmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmesi hatalıdır.

… ile … aralarındaki mal rejiminden kaynaklanan (evlilik birliği içindeki malların tasfiye edilmesi) davanın reddine dair …. Asliye Hukuk (Aile) Mahkemesi’nden verilen 09.07.2014 gün ve 87/60 sayılı hükmün …’ca incelenmesi davacı vekili tarafından süresinde istenilmiş olmakla; dosya incelendi, gereği düşünüldü:

K A R A R

Davacı … vekili, öncelikle eşler arasında devam eden yasal mal rejiminin TMK’nun 206. maddesi uyarınca olağanüstü mal rejimi olan mal ayrılığına dönüştürülmesini, daha sonra tarafların evlilik birliği içinde edindikleri malvarlıklarının tasfiyesine ve adi ortaklık şeklinde işlettikleri pansiyon işletmesine kayyım atanmasını talep etmiş, yargılama sırasında talepler tefrik edilerek temyize konu eldeki davada istenen eşlerin evlilik birliği içinde edindikleri malvarlığının tasfiyesine ilişkin dava ayrı esasa kaydedilmiştir.

Davalı … vekili, davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece, mal rejiminin tasfiyesine ilişkin görülmekte olan dava yönünden, eşler arasında mevcut boşanma davasının olmadığı, evlilik birliğinin devam ettiği gerekçesiyle davanın reddine karar verilmesi üzerine; hüküm, davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Eşler arasındaki mal rejiminin tasfiyesinin gerçekleşmesi aralarında devam eden mal rejiminin sona ermesine bağlıdır. Başka bir anlatımla, mal rejimi sona ermeden alacak muaccel olmayacağından mal rejiminin tasfiyesi istenemez. Mal rejiminin sona ermesi mal rejiminin tasfiyesi davalarının görülebilirlik ön koşulu olup dava şartıdır ve yargılamanın her aşamasında taraflarca ileri sürülebileceği gibi mahkemece de re’sen göz önünde bulundurulur.

Mal rejiminin hangi hallerde sona ereceği 4721 sayılı TMK’nun 225. maddesinde belirtilmiştir. Anılan maddenin …. fıkrasına göre mal ayrılığı rejimine geçilmesine ilişkin talebin kabulüne dair hükmün kesinleşmesiyle eşler arasındaki önceki mal rejimi sözü edilen davanın açıldığı tarihte sona erer. Başka bir anlatımla, evlilik birliği devam etse dahi TMK’nun 206. maddesi uyarınca önceki mal rejimi sona ererek mal ayrılığı rejimine geçildiğinden önceki mal rejiminin tasfiyesi istenebilir. Mahkemenin eşler arasında boşanma davasının mevcut olmadığı gerekçesiyle davanın reddine ilişkin verdiği kararda isabet bulunmamaktadır.

Buna göre, olağanüstü mal rejimine geçişe ilişkin ….. Asliye Hukuk (Aile Mahkemesi Sıfatıyla) Mahkemesi’nde görülen 2011/409 Esas sayılı dosyanın sonucu bekletici mesele yapılmalı, bahsedilen dava dosyasında olağanüstü mal rejimine geçiş talebinin kabulüne ilişkin hükmün kesinleşmesi durumunda TMK’nun 212. maddesi çerçevesinde iddia ve savunma doğrultusunda taraf delilleri toplanarak mal rejiminin tasfiyesine karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile davanın reddine karar verilmesi doğru olmamıştır.

SONUÇ : Davacı vekilinin temyiz itirazlarının bu nedenle kabulüyle hükmün 6100 sayılı HMK’nun Geçici 3. maddesi yollamasıyla 1086 sayılı HUMK’nun 428. maddesi uyarınca BOZULMASINA, taraflarca HUMK’nun 440/I maddesi gereğince … Daire ilamının tebliğinden itibaren ilama karşı … gün içinde karar düzeltme isteğinde bulunulabileceğine ve 27,70 TL peşin harcın temyiz edene iadesine, 24.11.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.