YARGITAY 7.CEZA DAİRESİ

Tarih: 27.09.2004 Esas: 2004 / 21666 Karar: 2004 / 10212

Gıyabi Karar Sanığa Tebliğ Edilmemiş ise Kesinleşmemiş Olacağından Yazılı Emir Yoluna Gidilemez.

Özet:

Yazılı emir, Yargıtay denetiminden geçmeden kesinleşen kararların Yargıtay’ca denetlenmesini sağlayan olağanüstü bir yasa yoludur. Somut olayda, gıyapta verilen karar sanığa tebliğ edilmemiştir. Bu durumda kesinleşmiş bir karar olmadığından yazılı emir talebinin reddi gerekir.

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’na aykırılık suçundan sanık E’nin anılan kanunun 36/3, TCK.’nun 119, 72. maddeleri gereğince 457.700.000.-TL hafif para cezası ile cezalandırılmasına dair Çerkezköy Sulh Ceza Mahkemesi’nin 22.08.2003 gün ve 2003/84-248 sayılı kararı aleyhine Yüksek Adalet Bakanlığı’ndan verilen 28.05.2004 gün ve 24409 sayılı yazılı emre müsteniden dava dosyası Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 15.06.2004 gün ve Y.E. 2004/110954 sayılı ihbarnamesi ile daireye verilmekle okundu.

Mezkür ihbarnamede;

Kayden 01.09.1986 doğumlu olup, suçun işlendiği 06.03.2003 tarihinde 18 yaşını ikmal etmediği anlaşılan sanık hakkında tayin olunan cezadan, TCK’nun 55/3. maddesi gereğince indirim yapılmamış bulunmasında isabet görülmemiş ve CMUK’nun 343. maddesi uyarınca anılan kararın bozulması lüzumu yazılı emre atfen ihbar olunmuş bulunmakla gereği görüşülüp düşünüldü:

Yazılı emir Yargıtay denetiminden geçmeden kesinleşen kararların Yargıtay’ca denetlenmesini sağlayan olağanüstü bir kanun yoludur.

Gıyabi kararın sanık müdafiine tebliğ edilmemesi nedeniyle kesinleşmiş bir hükmün varlığından söz edilemez.

Bu itibarla Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yazılı emre dayanan ihbarnamede münderecatı yerinde görülmediğinden REDDİNE, 27.09.2004 günü oybirliğiyle karar verildi.