YARGITAY 11. CEZA DAİRESİ

Tarih: 26.01.2005 Esas: 2003 / 11629 Karar: 2005 / 99

Güveni Kötüye Kullanmak – İmzalı Boş Senedin Anlaşmaya Aykırı Doldurulduğu Yazılı Belge ile İspat Edilmelidir.

Özet:

Sanık, güveni kötüye kullanma suçundan yargılanmıştır. İmzalı boş senedin taraflar arasındaki anlaşmaya aykırı doldurulduğu iddiası yazılı belge ile ispatlanmalıdır. Somut olayda yazılı belge ibraz edilememiştir. Taraflar arasındaki ihtilafın hukuki mahiyette olduğu nazara alınmadan beraat yerine mahkumiyete karar verilmesi isabetsizdir.

Güveni kötüye kullanmak suçundan sanık M’nin yapılan yargılaması sonunda; TCK’nun 509/1, 522, 72, 647 Sayılı Yasanın 4 ve 6. maddeleri gereğince 664.372.400.- Lira ağır para cezasıyla mahkûmiyetine dair GÖLBAŞI (ANKARA) Asliye Ceza Mahkemesi’nden verilen 12.11.2002 gün ve 2002/42 Esas, 2002/318 Karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtay’ca incelenmesi sanık vekili tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C.Başsavcılığı’nın bozma isteyen 07.08.2003 tarihli tebliğnamesi ile daireye gönderilmekle incelenerek gereği görüşüldü:

Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu’nun 24.03.1989 gün ve 1-2 sayılı kararında, imzalı boş senedin taraflar arasındaki anlaşmaya aykırı olarak doldurulduğu iddiasının yazılı belge ile ispatının mümkün olduğunun belirtilmesi ve yazılı delil de ibraz edilememesi karşısında taraflar arasındaki uyuşmazlığın hukuki nitelikte bulunduğu gözetilmeden, sanığın beraatı yerine yazılı şekilde mahkûmiyetine karar verilmesi,

Yasaya aykırı, sanık vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı CMUK’nun 321. maddesi uyarınca istem gibi BOZULMASINA 26.01.2005 gününde oybirliğiyle karar verildi.