YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ

Tarih: 14.12.2015 Esas: 2015 / 14674 Karar: 2015 / 14691

Haksız Eylem Nedeniyle Manevi Tazminat – Haksız Eyleme Uğrayan Kişi Kendi Yerleşim Yerinde de Dava Açabilir.

Özet:

Davacı, haksız eylem nedeniyle manevi zararlarının tazmini talebinde bulunmuştur. HMK’nun  16. maddesi uyarınca; haksız fiilden doğan davalarda, haksız fiilin işlendiği veya zararın meydana geldiği yahut gelme ihtimalinin bulunduğu yer ya da zarar görenin yerleşim yeri mahkemesi de yetkilidir. Haksız eyleme dayalı tazminat davalarında, davacının yetkili mahkeme konusunda seçimlik hakkı bulunmaktadır. Yine 4721 SK’nun 25. maddesinde kişilik hakları saldırıya uğrayan kişinin, eylem dolayısıyla uğradığı zarara ilişkin olarak kendi yerleşim yerinde dava açabileceği belirtilmektedir. Açıklanan hususlar dikkate alınmaksızın, yetkisizlik kararı verilmesi hatalıdır.

Davacı Y.. S.. vekili Avukat A. Ş. tarafından, davalılar İ. E. ve diğeri aleyhine 08/08/2014 gününde verilen dilekçe ile manevi tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; mahkemenin yetkisizliğine dair verilen 24/03/2015 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davacı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü.

Dava, haksız eylem nedeniyle uğranılan manevi zararın giderilmesi istemine ilişkindir. Mahkemece, yetkisizlik kararı verilmiş; hüküm, davacı tarafından temyiz edilmiştir.

Davacı, davalı T. K.’nın eski eşi olduğunu, evlilikleri devam ederken kendisinden izinsiz olarak diğer davalı doktor İ. E.’ye kürtaj yaptırdığını, uğradığı haksız fiili davalıların birlikte işlediklerini belirterek davalılardan manevi zararın tazminini istemiştir.

Davalı İ. E., E.’de ikamet ettiğini belirterek yetki itirazında bulunmuş, davanın esası yönünden de reddedilmesi gerektiğini savunmuştur.

Mahkemece, yetki itirazı kabul edilerek HMK.’nın 6. maddesi gereğince davanın E.’de görülmesi gerektiği belirtilerek yetkisizlik kararı verilmiştir.

6100 sayılı HMK.’nın 6/1. maddesinde; “…” hükmüyle genel yetkili mahkeme belirtilmiş; aynı yasanın 16. maddesinde ise “Haksız fiilden doğan davalarda, haksız fiilin işlendiği veya zararın meydana geldiği yahut gelme ihtimalinin bulunduğu yer ya da zarar görenin yerleşim yeri mahkemesi de yetkilidir” hükmüyle haksız eylemden doğan tazminat davalarında davacıya yetkili mahkeme konusunda seçimlik hak tanınmıştır. Yine 4721 sayılı TMK.’nın 25. maddesinde kişilik hakları saldırıya uğrayan kişinin, eylem dolayısıyla uğradığı zarara ilişkin olarak kendi yerleşim yerinde dava açabileceği belirtilmiştir.

Davacının yerleşim yeri E.’dır. Dolayısıyla davacı, iddia edilen eylemden zarar gören olarak HMK.’nın 16. maddesi ve TMK.’nın 25. maddesine göre kendi yerleşim yeri olan E.’de dava açabilecektir. Şu halde, mahkemece işin esasının incelenmesi gerekirken, yanılgılı değerlendirmeyle yazılı biçimde yetkisizlik kararı verilmesi usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir.

SONUÇ: Temyiz edilen kararın yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 14.12.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.