YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ

Tarih: 21.11.2016 Esas: 2015 / 9716 Karar: 2016 / 11432

Haksız Fiil (Yaralama) Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat – Ceza Mahkemesinin Haksız Tahrik İndirimini Kabul Ediş Biçimi Hukuk Hakimini Bağlayacağından Tazminatın Belirlenmesinde Dikkate Alınmalıdır.

Özet:

Davacı, köye giderken arabasının önünün davalı tarafından kesildiğini, aralarındaki eski husumet nedeniyle hakaret ve tehdit ettiğini, tabancası ile ateş ederek yaralanmasına neden olduğunu iddia ederek maddi ve manevi tazminat talebinde bulunmuştur. Davalının, davacıya yönelik yaralama eylemini haksız tahrik altında işlediği ceza dosyası kapsamı ile sabittir. Ceza mahkemesinin haksız tahrik indirimini kabul ediş biçimi hukuk hakimini bağlayacağından tazminatın belirlenmesinde dikkate alınmalıdır. Davalı yararına ceza yargılamasında oluşan haksız tahrik dikkate alınmadan maddi tazminata karar verilmesi hatalıdır.

Davacı … vekili Avukat … tarafından, davalı … aleyhine 30/05/2013 gününde verilen dilekçe ile yaralama eylemi nedeniyle maddi ve manevi tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın kısmen kabulüne dair verilen 28/05/2015 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi taraflar vekillerince süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçelerinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü.

1- Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlarla yasaya uygun gerektirici nedenlere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre davacının tüm, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları reddedilmelidir.

2- Davalının diğer temyiz itirazlarına gelince;

Dava, haksız fiil sonucu maddi ve manevi tazminat istemine ilişkindir. Mahkemece davanın kısmen kabulüne karar verilmiş; hüküm, davacı ve davalı tarafından temyiz edilmiştir.

Davacı; olay günü köye doğru giderken arabasının önünün davalı tarafından kesildiğini, aralarındaki eski husumet nedeniyle davalının önce hakaret ve tehdit ettiğini, ardından tabancası ile 5 el ateş ederek yaralanmasına neden olduğunu belirterek beden bütünlüğüne yönelik eylemle oluşan iş göremezlik zararı ile manevi zararının tazminini talep etmiştir.

Davalı ise, davanın reddine karar verilmesini istemiştir.

Mahkemece, davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.

Dosya kapsamından; dava konusu olay nedeniyle …. 1. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 2011/13 esas sayılı dosyasında; davalının, davacıyı silahla yaralamaktan yargılandığı, 1/4 oranında haksız tahrik indirimi uygulanarak hapis cezası ile cezalandırıldığı, kararın temyiz aşamasında Yargıtay 8. Ceza Dairesince onanarak 11/06/2014 tarihinde kesinleştiği anlaşılmaktadır.

Şu halde, davalının, davacıya yönelik yaralama eylemini haksız tahrik altında işlediği sabittir. Ceza mahkemesinin olayda haksız tahrik indirimini kabul ediş biçimi hukuk hakimi yönünden bağlayıcıdır. Bu nedenle, mahkemece davalı yararına ceza yargılamasında oluşan haksız tahrik dikkate alınmadan maddi tazminata hükmedilmiş olması bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ: Temyiz edilen kararın yukarıda (2) no’lu bentte açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, davacının tüm, davalının diğer temyiz itirazlarının (1) no’lu bentte açıklanan nedenlerle reddine ve davalıdan peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 21.11.2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.