YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ

Tarih: 30.04.2019 Esas: 2018/4267 Karar: 2019/2509

Haksız Haciz Ve Muhafaza Nedeni İle Maddi Ve Manevi Tazminat -Haksız Haciz Nedeniyle Manevi Tazminata Hükmedilebilmesi İçin Davalının Kötüniyetinin Ve Ağır Kusurunun Varlığı Gereklidir.

Özet:

Dava, haksız haciz ve muhafaza nedeni ile maddi ve manevi tazminat istemine ilişkindir. Haciz işleminin borçlu olmadığını bildiği veya borçluya ait olmadığını bildiği kişi ve eşyaya yönelik yapılması durumunda haksız haciz söz konusu olur. Haksız haciz nedeniyle manevi tazminata hükmedilebilmesi için davalının kötüniyetinin ve ağır kusurunun varlığı gereklidir. Dosya kapsamından; haczin haksızlığı menfi tespit kararının kesinleşmesiyle sabit olmuş olup davacı …’da diğer davacı eşiyle birlikte oturduğu evde fiili hacizlere maruz kalmış dolayısıyla onun da kişilik haklarına saldırıda bulunulmuştur. Bu nedenle mahkemece, davacı … lehine uygun bir manevi tazminata hükmedilmesi gerekirken yanılgılı gerekçe ile yazılı şekilde istemin reddine karar verilmesi doğru görülmemiş ve kararın bozulması gerekmiştir.

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Davacılar … ve … vekili Avukat … tarafından, davalı …… Plastik Ür. San. Tic. Ltd. Şti. aleyhine 15/12/2014 gününde verilen dilekçe ile haksız haciz ve ipotek nedeniyle maddi ve manevi tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın kısmen kabul kısmen reddine dair verilen 10/03/2016 günlü kararın Yargıtayca incelenmesi davacılar vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü.

1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlarla yasaya uygun gerektirici nedenlere, özellikle delillerin değerlendirilmesinde bir isabetsizlik görülmemesine göre davacı …’ın temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.

2-Davacı …’ın temyiz itirazlarına gelince;

Dava, haksız haciz ve muhafaza nedeni ile maddi ve manevi tazminat istemine ilişkindir. Mahkemece davanın maddi tazminat yönünden kabulüne, davacı … yönünden manevi tazminat isteminin kısmen kabulüne, davacı … yönünden ise manevi tazminat isteminin reddine karar verilmiş, hüküm davacılar vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Davacılar vekili, davacı …’ın plastik satış memuru olarak davalı şirkette işe başladığını, davalı şirket tarafından teminat senedi alındığını, davalı şirket lehine ipotek tesis edilmesinin istenmesi üzerine davacı … tarafından ipotek tesis edildiğini, davacı …’ın işten ayrılması üzerine verilen teminat senedinin iade edilmeyerek … 2. İcra Müdürlüğünün 2006/1658 esas sayılı dosyasıyla kambiyo senetlerine özgü icra takibi başlatıldığını, 20/02/2006 – 30/06/2006 tarihlerinde davacıların müşterek konutlarında menkul haczi yapılarak bir kısım ev eşyasının muhafaza altına alındığını, … 7.İş Mahkemesinin 2014/24 esas sayılı dosyası ile açmış oldukları menfi tespit davasının kabul edilerek, yapılan icra takibi nedeni ile davacıların borçlu olmadığının tespiti ile ipoteğin iptaline karar verildiğini, davalıların haksız haciz ve muhafaza işlemleri nedeniyle uğramış oldukları maddi ve manevi zararın davalıdan tazminini isteminde bulunmuştur.

Davalı vekili, davacı …’a senet karşılığı borç para verildiğini, davacı …’ın davalı şirketi zarara uğrattığını, verilen zarara karşılık ipotek tesis edildiğini, yapılan icra takibi ve muhafaza işlemlerinin haksız olmadığını belirterek davanın reddi gerektiğini savunmuştur.

Mahkemece, davacıların borçlu olmadıklarının … 7.İş Mahkemesinin 20/02/2014 gün ve 2014/24 esas – 2014/93 karar sayılı dosyasıyla sabit olduğu, davalı tarafça yapılan haciz ve muhafaza işlemlerinin haksız olduğu, muhafaza altına alınan bir kısım ev eşyalarının hurda niteliği kazanarak kullanılmaz hale geldiği gerekçesiyle davanın maddi tazminat yönünden kabulüne, davacı … yönünden manevi tazminat isteminin kısmen kabulüne, davacı … yönünden ise manevi tazminat isteminin reddine karar verilmiştir.

Haciz işleminin borçlu olmadığını bildiği veya borçluya ait olmadığını bildiği kişi ve eşyaya yönelik yapılması durumunda haksız haciz söz konusu olur. Haksız haciz nedeniyle manevi tazminata hükmedilebilmesi için davalının kötüniyetinin ve ağır kusurunun varlığı gereklidir.
Dosya kapsamından; haczin haksızlığı menfi tespit kararının kesinleşmesiyle sabit olmuş olup davacı …’da diğer davacı eşiyle birlikte oturduğu evde fiili hacizlere maruz kalmış dolayısıyla onun da kişilik haklarına saldırıda bulunulmuştur. Bu nedenle mahkemece, davacı … lehine uygun bir manevi tazminata hükmedilmesi gerekirken yanılgılı gerekçe ile yazılı şekilde istemin reddine karar verilmesi doğru görülmemiş ve kararın bozulması gerekmiştir.

SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda (2) nolu bentte gösterilen nedenlerle davacı … yararına BOZULMASINA, davacı …’ın temyiz itirazlarının (1) nolu bentte gösterilen nedenlerle reddine ve davacı …’tan peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 30/04/2019 gününde oy birliğiyle karar verildi.