YARGITAY 1.CEZA DAİRESİ

Tarih: 22.11.2004 Esas: 2004 / 94 Karar: 2004 / 3854

Haksız Tutuklamaya Dayalı Tazminat Talep Edilen Dilekçede Talep Miktarı Gösterilmemiş ise Dava Dilekçesinin Reddine Karar Verilmelidir.

Özet:

Adam öldürmeye teşebbüs suçundan beraat eden davacı, tutuklu kaldığı günler için tazminat talebinde bulunmuştur. 466 SK’ya göre talep edilen tazminat miktarının dava dilekçesinde gösterilmesi zorunludur. Tazminat miktarının dava dilekçesinde gösterilmemesi halinde dava dilekçesinin reddi gerekir. Yerel mahkemece tazminat miktarının açıklanması için mehil verilmesi hatalıdır.

Adam öldürmeye teşebbüs suçundan sanık olarak Tekirdağ Ağır Ceza Mahkemesi’nce yapılan yargılanması sonunda beraatine karar verilen A’nın fazla tutuk kaldığı günler için 466 Sayılı Yasa uyarınca vaki tazminat isteği üzerine (KIRKLARELİ) Ağır Ceza Mahkemesi’nce yapılan incelemede; dosyada miktarı yazılı maddi-manevi tazminat ile dilekçe yazma ücretinin davalı Hazine’den alınarak adı geçen davacıya ödenmesine dair ittihaz olunan 16.05.2003 gün ve 312/169 sayılı kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı Hazine vekili tarafından istenilmiş olduğundan dava dosyası Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan tebliğname ile dairemize gönderilmekle; incelendi ve aşağıdaki karar tesbit edildi.

1- Yasal zorunluluk bulunmadığından davacının huzurda dinlenmediğinden bahisle bozma öneren düşünceye iştirak edilmemiştir.

2- Avukatlık Ücret Tarifesine göre vekalet ücretine hükmedilmesi gerekirken dilekçe yazım ücreti verilmesine karar verilmesi temyiz edenin sıfatına göre bozma sebebi yapılmamıştır.

3- a) Tazmini istenen zararın neden ibaret olduğunun dava dilekçesinde açıklanmış olması şartı, 466 Sayılı Kanunun 2/2. maddesinin amir hükmü icabı olup, dava dilekçesinde talep miktarlarının gösterilmemiş olduğu gözetilerek aynı kanunun 2/3. maddesi uyarınca dilekçenin reddine karar verilmesi gerekirken, davacı tarafa süre verme yetkisinin sübut delillerinin dilekçeye ekli olarak ibraz edilmemesi haliyle sınırlı olduğu, bunun dışındaki eksiklikleri kapsamadığı düşünülmeden istenen tazminat miktarını açıklaması için davacı vekiline mehil verilerek davaya devamla yazılı şekilde tazminata hükmedilmesi,

b) Kabule ve uygulamaya göre de vekalet ücretinin davacı yerine vekili lehine tayin edilmesi,

Kanuna aykırı ve davalı Maliye Hazinesinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde bulunduğundan, hükmün tebliğnamedeki düşünce gibi (BOZULMASINA) 22.11.2004 gününde oybirliği ile karar verildi.