YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

Tarih: 12.07.2005 Esas: 2005 / 7073 Karar: 2005 / 11992

Haricen Satılıp Teslim Edilen Araç Bedelinin Ödenmediğini İddia Eden Satıcı İddiasını İspatla Yükümlüdür.

Özet:

Davaya konu aracın harici sözleşme ile satılıp teslim edildiği hususunda ihtilaf bulunmamaktadır. İhtilaf, bedelin ödenip ödenmediği noktasında toplanmaktadır. BK’ya göre, hilafına sözleşme olmadıkça satıcı ile alıcı borçlarını aynı anda ifa ile yükümlüdür. Araç teslim edildiğine göre bedelinin de aynı anda alındığının kabulü gerekir. Aksini ispat eden satıcı iddiasını ispat ile yükümlüdür.

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda, ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

KARAR

Davacı, davalıdan 14.06.1998 tarihli sözleşme ile haricen bir araç satın aldığını, karşılığında 1.650.000.000.-TL ödediğini, aynı aracı kendisinin de dava dışı K’ya sattığını, onun da üçüncü şahsa sattığını, araç üçüncü şahsın elindeyken dava dışı kayıt malikinin borcu nedeniyle üçüncü şahsın elinden alındığını, üçüncü şahsın K’ya, K’nın da kendisine karşı rücuen davalar açıp, ödediklerini tahsil ettiğini ileri sürerek davalıya ödediği 1.650.000.000.-TL’nın tahsiline karar verilmesini istemiştir.

Davalı, davacının sözleşmede kararlaştırılan satış bedelini ödemediğini savunarak davanın reddini dilemiştir.

Mahkemece, davada dayanılan sözleşmede satış bedelinin ödendiğinin belirtilmediği ve böylece davacının satış bedelini ödediği yönündeki iddiasını ispat edemediği gerekçe gösterilerek davanın reddine karar verilmiş; hüküm, davacı tarafından temyiz edilmiştir.

Davaya konu XX XXX 220 plakalı aracın haricen düzenlenmiş 14.06.1998 tarihli sözleşme ile davalıya 1.650.000.000.-TL bedelle satılıp teslim edildiğinde ihtilaf yoktur. İhtilaf bedelin ödenip ödenmediği noktasında toplanmaktadır. BK.’nun 182. maddesinin 2. fıkrasında “Hilafına senet veya mukavele mevcut değil ise satıcı ile alıcı borçlarını aynı anda ifa etmekle mükelleftirler” yazılıdır. Davalı, davaya konu aracı davacıya teslim ettiğine göre bedelini de aynı zamanda aldığının kabulü gerekir. Davalı yasanın öngördüğü karinenin aksini ispat etmiş değildir. Ne var ki cevap dilekçesinde “vs yasal delil” demek suretiyle yemin deliline de dayanmıştır. Bu durumda davalıya yemin hakkı hatırlatılmalı, sonucuna göre bir karar verilmelidir. Bu hususların göz ardı edilerek davanın reddine karar verilmiş olması usul veya yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir.

SONUÇ: Açıklanan nedenlerle temyiz olunan kararın davacı yararına BOZULMASINA, peşin harcın istek halinde iadesine, 12.07.2005 gününde oybirliğiyle karar verildi.