YARGITAY 14. HUKUK DAİRESİ

Tarih: 24.12.2018 Esas: 2016/10055 Karar: 2018/9363

Haricen Satın Almaya Dayalı Tapu İptal ve Tescil – Resmi Şekil Şartı

Özet:

Dava, haricen satın almaya dayalı tapu iptal ve tescil istemine ilişkindir. TMK 706, TBK 237, Tapu Kanunu 26. ve Noterlik Kanununun 89. madde uyarınca tapuya kayıtlı bir taşınmazın devrinin geçerli olması için sözleşmenin resmi şekilde düzenlenmesi zorunludur. Tapulu taşınmazın devrini amaçlayan sözleşme haricen düzenlenmiş ise, resmi şekil şartına uygun olmadığından mülkiyetin nakli sonucunu doğurmaz. 

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Davacı vekili tarafından, davalılar aleyhine 12.12.2014 gününde verilen dilekçe ile tapu iptali ve tescil mümkün olmadığı takdirde tazminat talebi üzerine yapılan duruşma sonunda; davanın reddine dair verilen 22.12.2015 günlü hükmün Yargıtayca incelenmesi davacı … tarafından istenilmekle süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya ve içerisindeki bütün kağıtlar incelenerek gereği düşünüldü:

K A R A R

Dava, haricen satın almaya dayalı tapu iptal ve tescil istemine ilişkindir.

Mahkemece, davanın reddine karar verilmiştir.

Hüküm, davacı tarafından temyiz edilmiştir.

Dosyada bulunan 06.09.2012 tarihli “protokol” başlıklı davacı … Tutar ile davalı … arasında düzenlenen adi belgede dava konusu 317, 320, 321, 820 ve 11846 ada 1 parsel sayılı taşınmazların satışı konusunda anlaşma yapıldığı görülmüştür.

TMK 706, TBK 237, Tapu Kanunu 26. ve Noterlik Kanununun 89. madde uyarınca tapuya kayıtlı bir taşınmazın devrinin geçerli olması için sözleşmenin resmi şekilde düzenlenmesi zorunludur. Tapulu taşınmazın devrini amaçlayan sözleşme haricen düzenlenmiş ise, resmi şekil şartına uygun olmadığından mülkiyetin nakli sonucunu doğurmaz.

Dava konusu, 11846 ada 1 parsel ve 820 parsel sayılı taşınmazlarda tapulu taşınmazın satışını amaçlayan sözleşme haricen düzenlendiğinden, resmi şekil şartına uygun olmadığından mülkiyetin devri sonucunu doğuramayacağından bu taşınmazlarla ilgili davanın bu nedenle reddi gerekir.

Öte yandan; dava konusu 317, 320 ve 321 parsel sayılı taşınmazların tapu kayıtları incelendiğinde ise davalı …’ın kayıt maliki olmadığı görülmektedir. Bu nedenle bu taşınmazlar açısından da davanın husumetten reddi gerekir.

Davanın, belirtilen sebeplerle reddine karar verilmesi gerekirken, Tapu Sicil Müdürlüğünün yazı cevabındaki davacı ve davalı tarafından herhangi bir satış talebine rastlanılmadığı gerekçe gösterilerek davanın reddine karar verilmesi doğru görülmemiştir. Ancak bu hususlar kararın bozulmasını ve yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden HUMK’nun 438/7 maddesi gereğince hükmün gerekçesinin düzeltilerek onanmasına karar vermek gerekmiştir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle hükmün gerekçesinin yukarıdaki şekilde DEĞİŞTİRİLEREK DÜZELTİLMİŞ bu gerekçe ile ONANMASINA, peşin yatırılan harcın istek halinde yatırana iadesine, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 24.12.2018 tarihinde oybirliği ile karar verildi.