YARGITAY 11.CEZA DAİRESİ

Tarih: 07.10.2004 Esas: 2003 / 9372 Karar: 2004 / 7237

Hizmet Sebebiyle Emniyeti Suistimal – Kat Maliklerinden Toplanan Parayı Yeni Yönetime Devretmeme Hukuki Uyuşmazlık Olarak Kabul Edilemez.

Özet:

Apartman yöneticisi olan sanık, hizmet sebebiyle emniyeti suistimal suçundan yargılanmıştır. Sanık, kat maliklerinden topladığı paraları yeni yönetime devretmemiştir. Dosya kapsamı, sanığın tevilli ikrarı dikkate alındığında mahkumiyete karar verilmesi gerekirken ihtilafın hukuki mahiyette olduğu gerekçesiyle aksi yönde karar verilmesi isabetsizdir.

Hizmet nedeniyle emniyeti suistimal suçundan sanık E’nin yapılan yargılaması sonunda; beraatine dair BURSA 7. Asliye Ceza Mahkemesi’nden verilen 30.01.2002 gün ve 2001/384 Esas, 2002/50 Karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtay’ca incelenmesi katılanlar vekili ve C. Savcısı tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C.Başsavcılığı’nın bozma isteyen 25.06.2003 tarihli tebliğnamesi ile daireye gönderilmekle incelenerek gereği görüşüldü:

Apartman yöneticisi olan sanığın, kat maliklerinden topladığı paraları yerinde harcamadığı, dosyada mevcut Bursa 4. Sulh Hukuk Mahkemesi’nin 2001/678 Esas sayılı dosyasına ibraz edilen 05.07.2001 günlü bilirkişi raporunda belirtildiği üzere yönetim kasasında ya da banka hesabında olması gereken 5.237.712.270.- Lirayı yeni yönetime devretmeyerek alıkoyduğu, dosya kapsamı ve sanığın tevilli ikrarı ile anlaşıldığı halde, mahkümiyeti yerine, uyuşmazlığın hukuki nitelikte olduğundan bahisle beraat kararı verilmesi,

Yasaya aykırı, C. Savcısı ve müdahiller vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı CMUK’nun 321. maddesi uyarınca istem gibi BOZULMASINA, 07.10.2004 gününde oybirliğiyle karar verildi.