YARGITAY 23. HUKUK DAİRESİ

Tarih: 04.02.2019 Esas: 2016/1502 Karar: 2019/267

İki Taraflı Sözleşme Türü Olan Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Feshinden Söz Edebilmek İçin, Fesih Konusunda Her İki Tarafın İradesinin Birleşmesi Yahut Bu Konuda Mahkeme Kararına İhtiyaç Duyulmaktadır.

Özet:

İki taraflı sözleşme türü olan arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinin feshinden söz edebilmek için, fesih konusunda her iki tarafın iradesinin birleşmesi yahut bu konuda mahkeme kararına ihtiyaç duyulmaktadır. Somut olayda ise arsa sahibi olan davacıların fesih bildiriminin davalı yükleniciye ulaştığı, ancak davalı yüklenici tarafından sözleşmenin fesih iradesine açıkça karşı konulduğu görülmektedir. Bu durumda sözleşmenin feshi için davacıların dava açmakta hukuki yararları bulunduğundan, işin esasına girilerek oluşacak uygun sonuç dairesinde mahkemece karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde yanılgılı gerekçe ile hüküm tesisi doğru olmamıştır.

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki akdin feshi davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik verilen hükmün süresi içinde davacılar vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

– K A R A R –

Davacı vekili, müvekkillerinin murisi İlhan … ile yüklenici davalılar arasında 07.01.1991 tarihinde arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi imzaladığını, davalıların 17 adet villa yapımı işini üstlendiğini, 3 adet villanın temel atılarak yarım bırakıldıklarını, diğer villa inşaatlarına ise hiç başlanılmadığını, oysa ki inşaatın 1993 Eylül sonunda bitirilmesi gerektiğini ileri sürerek sözleşmenin feshini talep ve dava etmiştir.

Davalılar, davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece iddia, savunma ve tüm dosya kapsamına göre; BK’nın 358 ve 107. maddeleri gereği tarafların her zaman akdi feshetme haklarının bulunduğu, akdin feshinin karşı tarafa ulaşması gereken bir beyan olup, irade beyanı ulaştığında akdin feshedilmiş alacağı, davacı tarafında davalılara akdin feshini tebliğ ettirdikleri, dolayısıyla da akit feshedilmiş olup, bunun tespitinde davacı tarafın hukuki yararı bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Kararı, davacılar vekili temyiz etmiştir.

İki taraflı sözleşme türü olan arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinin feshinden söz edebilmek için, fesih konusunda her iki tarafın iradesinin birleşmesi yahut bu konuda mahkeme kararına ihtiyaç duyulmaktadır. Somut olayda ise arsa sahibi olan davacıların fesih bildiriminin davalı yükleniciye ulaştığı, ancak davalı yüklenici tarafından sözleşmenin fesih iradesine açıkça karşı konulduğu görülmektedir. Bu durumda sözleşmenin feshi için davacıların dava açmakta hukuki yararları bulunduğundan, işin esasına girilerek oluşacak uygun sonuç dairesinde mahkemece karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde yanılgılı gerekçe ile hüküm tesisi doğru olmamıştır.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, davacılar vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün davacılar yararına BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz edene iadesine kararın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 04.02.2019 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.