YARGITAY 5. HUKUK DAİRESİ

Tarih: 24.01.2005 Esas: 2005 / 47 Karar: 2005 / 82

İmar Uygulaması ile Şuyulandırılarak Başkalarına Ait Parselde Kalan Yapı İçin Ancak Yıkılması veya Kullanıma Engel Olunması Halinde Bedel İstenebilir.

Özet:

İmar Kanunu uyarınca yapılan şuyulandırma ile başkalarına ait parseller üzerinde kalan binanın bedeli, belediye tarafından yıkılması veya kullanmasının engellenmesi halinde talep edilebilir. Davalı belediyece el atılmayan ve davacı tarafça da kullanılan binanın bedeline hükmedilemez. Yerel mahkemece yazılı şekilde bina bedelinin kısmen tahsiline karar verilmesi isabetsizdir.

Taraflar arasındaki imar uygulaması sırasında bedele dönüştürülen taşınmaza takdir edilen karşılığın artırılması ve bu taşınmaz üzerinde bulunan bina bede- linin tahsili davasının kısmen kabulüne dair verilen hükmün Yargıtay’ca ONANMASI hakkında daireden çıkan kararı kapsayan 23.11.2004 gün ve 2004/7187 – 2004/11525 sayılı ilama karşı davalı idare vekili yönünden verilen dilekçe ile karar düzeltilmesi istenilmiş olmakla dosyadaki belgeler okunup, gereği konuşulup düşünüldü.

KARAR

Dava, imar uygulaması sırasında bedele dönüştürülen taşınmaza takdir edilen karşılığın artırılması ve bu taşınmaz üzerinde bulunan bina bedelinin tahsili istemine ilişkindir.

Mahkemece bilirkişi incelemeleri yaptırılmıştır. Arsa niteliğindeki taşınmaza emsal incelemesi yapılarak değer biçilmesinde ve zemin yönünden bedelinin artırılmasına karar verilmesinde bir isabetsizlik görülmemiştir. Ancak;

3194 sayılı İmar Kanunu uyarınca yapılan şuyulandırma ile başkalarına ait parseller üzerinde kalan binanın bedeli; belediye tarafından yıkılması veya kullanılmasının engellenmesi halinde istenebilir. Şuyulandırma sonucu, dava konusu binanın bir bölümü davacıya bırakılan 12 parsel üzerinde, bir kısmı da imar yolu üzerinde kalmıştır. Yapının davalı idare tarafından yıkıldığı veya davacının kullanmasının engellendiği tespit edilmemiştir. Bilirkişi kurulunca da keşif sırasında 158 m2’lik yapının mevcut olduğu ve halen mermer atölyesi olarak kullanıldığı görülmüştür.

Bu nedenle davalı belediyece el atılmayan ve davacı tarafça da kullanılan binanın bedeline hükmedilemez.

Hükmün açıklanan nedenle bozulması gerekirken onandığı, bu defa yapılan incelemeden anlaşıldığından, davalı idare vekilinin karar düzeltme talebinin kabulüne, dairemizin 23.11.2004 gün ve 2004/7187 – 2004/11525 sayılı onama kararının kaldırılmasına ve hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle HUMK’nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, peşin alınan karar düzeltme ve temyiz harçlarının istenildiğinde ödeyene geri verilmesine, 24.01.2005 gününde oybirliğiyle karar verildi.