YARGITAY 15.HUKUK DAİRESİ

Tarih: 10.01.2005 Esas: 2004 / 2443 Karar: 2005 / 14

İşinin Uzmanı Sayılan Yüklenici Ruhsat Alınmadan İnşaata Başlamasının Sonuçlarından Sorumludur.

Özet:

Davacı iş sahipleri, davalı yükleniciden eser sözleşmesine dayalı olarak eksik ve ayıplı işler bedeli ile davalının kusuru nedeniyle ödenen idari para cezasının tahsilini talep etmişlerdir. Davacılar, ruhsat ve sair işlemler için davalıya vekaletname vermişlerdir. Kaldı ki, işin uzmanı sayılan yüklenici ruhsat alınmadan inşaat başlamasının sonuçlarından sorumludur. İdari para cezasının davalıdan tahsiline karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi isabetsizdir.

Hükmün temyizen tetkiki taraf vekillerince istenmiş ve temyiz dilekçelerinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla dosyadaki kâğıtlar okundu, gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR

Dava, eser sözleşmesine dayalı eksik ve ayıplı imalat bedeli ile davalı kusuruyla ödenen idari para cezasının tahsili istemiyle açılmış, davalı davanın reddini savunmuş, karşı davasında iş bedelinden kalan alacağı ile fazla işler bedelini dava etmiş; mahkemece asıl davanın kısmen kabulüne, karşı davanın reddine karar verilmiş, karar, taraflar vekillerince temyiz edilmiştir.

At harası inşaatı konusunda sözlü anlaşmanın varlığı tarafların kabulündedir. Davacılar iş sahibi, davalı yüklenicidir. İnşaata ait projelerinin çizim ve onayı, ruhsatlarının alınması vs. yapımla ilgili yasal işler konusunda davacılar 04.01.2000 gün ve 310 yevmiye nolu, 08.05.2000 gün ve 24606 yevmiye nolu Bakırköy 13. Noterliği’nce düzenlenen vekaletnameleri davalı yükleniciye vermişler, ancak yüklenici ruhsat alınmadan inşaata başlamış, bu nedenle iş sahiplerine 3194 Sayılı Yasaya aykırılıktan cezai yaptırım uygulanmıştır. Yüklenici ruhsat alımından iş sahiplerinin sorumlu olduklarını savunmakta ise de az yukarıda değinilen vekaletnameyle ruhsat alımı yetkisi kendisine verilmiştir. Kaldı ki, işinin uzmanı sayılan yükleniciden ruhsatsız inşaata başlaması beklenemez (BK. 357. madde). Alınan bilirkişi raporlarından inşaata ruhsatsız başlandığı ve onaylı projesinin olmadığı anlaşılmaktadır. Öte yandan taraflar arasında yapılacak işlerin miktarı, niteliği konusunda da uyuşmazlık vardır.

Yasaya aykırı (ruhsatsız) inşaat imalatının yasal hale getirilmediği sürece ekonomik değer ifade etmeyeceği açıktır. O halde mahkemece yapılması gereken iş, mevcut imalatın yasal hale getirilip getirilmeyeceğinin merciinden sorulması, ruhsat alabilecek durumda ise mevcut imalatın yapıldığı yıl piyasa fiyatlarıyla tutarının bilirkişiye hesaplattırılması (BK. 366. madde), bundan ihtilafsız ödemeler tutarı düşülmesi, ruhsat olmadan inşaata başlamakla yüklenicinin sorumlu olduğu gözetilerek davacıların ödemiş oldukları para cezası da davalı yükleniciden tahsil edilmek üzere asıl dava ve karşı dava bakımından sonucuna uygun hükme varmaktan ibaret olmalıdır. Eksik incelemeyle verilen kararın bozulması gerekir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle taraflar vekillerinin temyiz isteklerinin kabulüyle kararın taraflar yararına BOZULMASINA, ödedikleri temyiz peşin harcının istekleri halinde temyiz eden taraflara geri verilmesine, 10.01.2005 gününde oybirliğiyle karar verildi.