YARGITAY 2.HUKUK DAİRESİ

Tarih: 11.10.2004 Esas: 2004 / 10610 Karar: 2004 / 11645

İstek Olmadan Yoksulluk Nafakasına Karar Verilemez.

Özet:

Dava, boşanma talebine ilişkindir. Davalının açıkça yoksulluk nafakası isteği bulunmadan yoksulluk nafakasına karar verilmiştir. İstek bulunmadığı halde yoksulluk nafakasına karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır. Çünkü hakim, taleple bağlıdır.

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hüküm velayet, nafaka ve maddi tazminat yönünden temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü.

Terk nedenine dayanan bir dava bulunmadığı gibi, davacının darp edilmesi olayına davalının iştirak ettiği de kanıtlanmamıştır.

Türk Medeni Kanunu’nun 166/1-2. maddesi uyarınca; boşanma kararı verilebilmesi için evlilik birliğinin, ortak hayatı sürdürmeleri eşlerden beklenmeyecek derecede temelinden sarsıldığının sabit olması gerekir. Oysa dinlenen davacının tanıklarının sözlerinin bir kısmı Türk Medeni Kanunu’nun 166/1. maddesinde yer alan temelinden sarsılma durumunu kabule elverişli olmayan beyanlar olup, bir kısmı ise, sebep ve saiki açıklanmayan ve inandırıcı olmaktan uzak izahlardan ibarettir. Bu itibarla davanın reddi gerekirken delillerin takdirinde hataya düşülerek yetersiz gerekçe ile boşanmaya karar verilmesi usul ve kanuna aykırıdır. Ancak bu yön temyiz edilmediğinden bozma sebebi sayılmamış, yanlışlığa değinilmekle yetinilmiştir.

Temyiz nedenlerine hasren yapılan incelemeye gelince;

a) Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre davacının aşağıdaki bent kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir.

b) Davalının açıkça yoksulluk nafakası isteğinin bulunmadığı nazara alınmadan davalı yararına yoksulluk nafakası takdir edilmesi doğru değildir. (HUMK. md. 74)

SONUÇ: Temyiz edilen kararın 2/b bendinde gösterilen sebeplerle yoksulluk nafakası yönünden BOZULMASINA, hükmün temyize konu diğer bölümlerinin ise 2/a bendindeki nedenlerle ONANMASINA, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi. 11.10.2004