YARGITAY 14. HUKUK DAİRESİ

Tarih: 14.03.2016 Esas: 2015 / 17292 Karar: 2016 / 3207

İştirak Halinde Mülkiyet Devam Ettiği Sürece Taşınmazla İlgili Ölünceye Kadar Bakım Sözleşmesinin İfa Olanağının Bulunduğundan Söz Edilemez.

Özet:

Dava, ölünceye kadar bakım sözleşmesine dayalı tapu iptali ve tescil talebine ilişkindir. Ölünceye kadar bakım sözleşmesinden kaynaklanan davaların kabulüne karar verebilmek için sözleşmenin ifa olanağı bulunmalıdır. İştirak halinde mülkiyete konu bir taşınmazda ortaklarından birinin, ortaklık dışı bir kişiyle ölünceye kadar bakım sözleşmesi yapması halinde, sözleşme bir taahhüt muamelesi olarak geçerli olmakla birlikte iştirak halinde mülkiyet devam ettiği sürece sözleşmenin ifa olanağının varlığından söz edilemez. Somut olayda dava konusu taşınmaz iştirak halinde mülkiyete tabiidir. Bu durumda, sözleşmenin ifa olanağı bulunmadığından davanın reddine karar verilmelidir.

Taraflar arasındaki ölünceye kadar bakma sözleşmesine dayalı tapu iptali ve karşı tenkis davasından dolayı mahal mahkemesinden verilen yukarıda gün ve sayısı yazılı hükmün; Dairemizin 22.01.2015 gün ve 2014/9189 Esas, 2015/841 Karar sayılı ilamı ile onanmasına karar verilmişti. Süresi içinde davalı-karşı davacı … vekili tarafından kararın düzeltilmesi istenilmiş olmakla dosya içerisindeki bütün evrak incelenerek gereği düşünüldü:

K A R A R

Dava, ölünceye kadar bakım sözleşmesine dayalı tapu iptali ve tescil isteğine ilişkindir.

Davacı vekili, 17.02.2012 tarihli ölünceye kadar bakma sözleşmesine dayalı olarak 29.02.2012 tarihinde vefat eden davacının halasının eşi (eniştesi) muris …’ın terekesinin tek varisi evlatlığı (murisin erkek kardeşinin kızı) davalıya kaldığını ancak, taşınmazın elbirliği mülkiyetine tabi olduğunu ileri sürerek 3296 parsel sayılı taşınmazda murisin payının iptali ve davacı adına tescilini istemiştir.

Davalı, murisin ağır hasta olarak hastanede yatarken ölümünden 12 gün önce ölüme bağlı bir tasarruf yapma iradesinin bulunmadığını, davacı tarafından murisin iradesinin fesada uğratılarak tüm malvarlığının ele geçirilmeye çalışıldığını, … İlçesindeki taşınmaz yönünden… Asliye Hukuk Mahkemesinin 2012/30 Esas sayılı dosyasının ayrıca, …. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2012/245 Esas sayılı dosyasının derdest olduğunu belirterek, asıl davanın reddini savunmuş, karşılık davada ise mahfuz hissesine yapılan tasarrufun tenkisini istemiştir.

Mahkemece, davanın kabulü ile 3296 parsel sayılı taşınmazda muris ……’ın hissesinin iptali ile davacı adına tesciline, tenkise ilişkin karşı davanın reddine karar verilmiştir.

Davalı-karşı davacı … vekilinin temyizi üzerine karar Dairemizce onanmıştır.

Davalı-karşı davacı … vekili karar düzeltme talebinde bulunmuştur.

Kaynağını Türk Borçlar Kanunu’nun 611 ve devamı maddelerinden alan ölünceye kadar bakım sözleşmesinden kaynaklanan davaların kabulüne karar verebilmek için sözleşmenin ifa olanağı bulunmalıdır. Elbirliği mülkiyetine (TMK m. 701) konu bir taşınmazda elbirliği (iştirak halinde) ortaklarından birinin, ortaklık dışı bir kişiyle ölünceye kadar bakım sözleşmesi yapması halinde, sözleşme bir taahhüt muamelesi olarak geçerli olmakla birlikte elbirliği ortaklığı çözülünceye kadar sözleşmenin ifa olanağının varlığından söz edilemez.

Somut olaya gelince, dava konusu 3296 parsel sayılı taşınmaz elbirliği mülkiyet şeklinde…. … ile…. kızları …. ve … adına kayıtlıdır.

Bakım alacaklısı muris…… 17.02.2012 tarihli … yevmiye numaralı bakım sözleşmesi ile dava konusu taşınmazda elbirliği mülkiyeti şeklinde kayıtlı hissesini kendisine bakması kaydıyla davacı …’e temlik etmiştir. Muris… …’ın hissesi elbirliği mülkiyet şeklinde tapuda kayıtlıdır.

Elbirliği ortaklığında bir paydaşın tasarrufu ile diğer paydaşların zarar görmemesi; bir başka anlatımla diğer paydaşların üçüncü kişilere karşı koruması gerekir. Bunun sonucu, her türlü tasarruf tüm paydaşların oluru ile mümkündür. Davacı elbirliği ortakları arasında yer almamaktadır. Bu durumda, iştirak halinde mülkiyete konu 3296 parsel sayılı taşınmazda ölünceye kadar bakım sözleşmesinin ifa olanağının bulunduğundan söz edilemez.

Mahkemece, bakım alacaklısı murisin hissesinin dava konusu taşınmazda iştirak hali devam ettiği için, sözleşmenin ifa olanağının bulunmaması nedeniyle davanın reddine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmediğinden hükmün bozulması gerekirken sehven onandığı bu defa yapılan incelemede anlaşıldığından Dairemizin 2014/9189 Esas, 2015/841 Karar sayılı ilamının kaldırılarak hükmün bozulması gerekmiştir.

Kabule göre de dava konusu 3296 parsel sayılı taşınamazda davalının murisi… …’ın elbirliği halindeki hissesinin iptali ile davacı adına tescili istendiğine göre dava konusu taşınmazda elbirliği halindeki paya tekabül eden değer üzerinden vekalet ücreti verilmesi ve harç alınması gerekirken, dava konusu taşınmazların tamamının değeri üzerinden davacı lehine vekalet ücretine hükmedilmesi de doğru değildir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle karar düzeltme itirazlarının kabulü ile Dairemizin 2014/9189 Esas, 2015/841 Karar sayılı ilamının KALDIRILMASINA, hükmün BOZULMASINA, bozma nedenine göre sair karar düzeltme itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, peşin yatırılan karar düzeltme harcının istek halinde yatırana iadesine, 14.03.2016 gününde oybirliği ile karar verildi.