YARGITAY 18. HUKUK DAİRESİ

Tarih: 24.12.2015 Esas: 2015 / 5000 Karar: 2015 / 19117

Kamulaştırma Bedelinin Tespiti İçin Emsal Karşılaştırmasında Emlak Vergi Değerleri de Dikkate Alınmalı; Emsal İmar Parseli Olup Dava Konusu Taşınmaz Bu Nitelikte Değilse DOP İndirimi Yapılmalıdır.

Özet:

Dava, kamulaştırma bedelinin tespiti talebine ilişkindir. Kamulaştırma bedelinin tespiti için emsal karşılaştırmasında emlak vergi değerleri de dikkate alınmalıdır. Emsal ilgili belediye başkanlığından getirtilerek karşılaştırılmalı ve değerlendirmeye esas alınan oranlar fahiş ölçüde farklı olduğunda bu farklılık ve çelişki giderilmelidir. Emsal imar parseli olup dava konusu taşınmaz bu nitelikte değilse DOP indirimi yapılmalıdır. Emsalin imar veya kadastro parseli olup olmadığı denetlenerek bir karar verilmesi gerekirken her iki taşınmazı imar parseli kabul eden bilirkişi raporu denetlenmeden yazılı şekilde hüküm kurulmuş olması usul ve yasaya aykırıdır. 

Dava dilekçesinde, Kamulaştırma Yasasının 4650 Sayılı Yasayla değişik hükümleri uyarınca, taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve idare adına tescili istenilmiştir. Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş, hüküm taraf vekillerince temyiz edilmiştir.

Y A R G I T A Y    K A R A R I

Temyiz istemlerinin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlarla yasal gerektirici nedenlere ve özellikle kanıtların takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre sair temyiz itirazları yerinde değildir.

Ancak;

1- Aynı kamulaştırma kapsamı içinde kalan ve Dairemizce incelenen (Bursa 4. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2012/730 Esas-2014/364 Karar, Dairemizin 2014/9400 Esas-2014/14905 Karar sayılı dosyası) kamulaştırma bedelinin tespit ve tesciline ilişkin dava dosyasında yer alan aynı mahaldeki 2693 ada 1 parsel için 07.12.2012 dava tarihi itibariyle metrekaresine 1.070,00 TL değer tespit edilmiş, bu değer Dairemizce de kabul edilmiştir. Aynı emsalle karşılaştırma yapıldığı halde dava konusu taşınmaz için aynı tarih itibariyle 798,00 TL değer belirlendiği anlaşılmış olmakla birbirine yakın bu taşınmazlar arasında farklılığın sebepleri araştırılarak söz konusu parseller için tespit edilen bedelden ayrılma nedenleri konusunda ek rapor alınmadan eksik inceleme ile hüküm kurulması,

2- 2942 Sayılı Yasa’nın 4650 Sayılı Yasa ile değişik 11. maddesinin 1. fıkrasının (d) bendi gereği emlak vergi değerlerinin de dava konusu taşınmazın emsalle karşılaştırılmasında göz önünde tutulması gerekir. Buna göre emsalin 2012 yılı itibariyle emlak vergisine esas tutulan asgari m² değerinin ilgili belediye başkanlığından getirtilerek karşılaştırılması ve değerlendirmeye esas alınan oranlar fahiş ölçüde farklı olduğunda bu farklılık ve çelişkinin giderilmesi gerektiğinin düşünülmemesi,

3- Dava konusu taşınmaza somut emsal alınarak incelenen emsalin imar parseli, dava konusu taşınmazın bu nitelikte olmaması halinde, dava konusu taşınmazın yapılacak karşılaştırmadan sonra bulunacak değerinden, İmar Yasası’nın 18. maddesinin 2. fıkrası gözetilerek, düzenleme ortaklık payına tekabül edecek oranda indirim yapılması gerekebileceği dikkate alınarak somut emsal olarak değerlendirilen taşınmazın satış tarihi dava konusu taşınmazın ise değerlendirme tarihi itibariyle imar düzenlemesi sonucu meydana gelen imar parseli olup olmadığının, imar parseli ise düzenleme ortaklık payının düşülüp düşülmediğinin, düşülmüş ise oranının belediye imar ve tapu müdürlüklerinden sorularak ve tedavüllü tapu kayıtları getirtilerek somut emsalin imar veya kadastro parseli olup olmadığı denetlenerek bir karar verilmesi gerekirken her iki taşınmazı imar parseli kabul eden rapor denetlenmeden hüküm kurulmuş olması,

4- Acele el koyma dosyasında yatırılan bedel dışındaki fark bedel olan 780.296,60 TL’nin dava tarihinden itibaren dört aylık sürenin bittiği tarih olan 08.04.2013 den karar tarihi olan 13.10.2014 tarihine kadar hesaplanacak faizine hükmedilmesi gerekirken 463.135,16 TL’nin 07.04.2013 tarihinden 16.06.2014 tarihine kadar hesaplatılan faizinin bankaya depo ettirilip infazda tereddüt yaratacak ve mükerrer ödemeye sebep olacak şekilde 780.296,60 TL’nin işlemiş nemasıyla birlikte davalılara ödenmesine karar verilmesi,

5- Dava konusu taşınmazın kamulaştırılan 4.383,68m² lik alandaki davalı hisselerinin iptali yerine, davalıların tüm taşınmazdaki hisselerinin iptali sonucunu doğuracak şekilde karar verilmiş olması,

Doğru görülmemiştir.

Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar göz önünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK.’nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, temyiz peşin harçlarının istek halinde temyiz edenlere iadesine, 24.12.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.