YARGITAY 5. HUKUK DAİRESİ 

Tarih: 22.11.2018 Esas: 2018/12480 Karar: 2018/21938

Kamulaştırması el atma bedel davası – Nispi Harç – Nispi Vekalet Ücreti

Özet :

04.11.1983 tarihinden sonraki döneme ilişkin el atmalarda nispi harç ve nispi vekalet ücretine hükmedilmesi gerekmektedir.

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili ve ecrimisil davasının kabulüne dair verilen yukarıda gün ve sayıları yazılı hükmün Yargıtay’ca ONANMASI hakkında Daireden çıkan kararı kapsayan 12/03/2018 gün ve 2018/3000 Esas – 2018/5335 Karar sayılı ilama karşı taraf vekillerince verilen dilekçeler ile karar düzeltilmesi istenilmiş olmakla, dosyadaki belgeler okunup gereği konuşulup düşünüldü:

– K A R A R –

Kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili ve ecrimisil istemine ilişkin davada mahkemece uyulan bozma kararı gereğince inceleme ve işlem yapılarak verilen hüküm taraf vekillerinin temyizi üzerine onanmış; bu karara karşı taraf vekillerince karar düzeltme isteminde bulunulmuştur.
Dosyada bulunan kanıt ve belgelere, Yargıtay ilamında yazılı gerekçelere göre; davalı idare vekilinin karar düzeltme istemi HUMK.nun 440. maddesinde yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından yerinde değildir.

Davacı vekilinin karar düzeltme istemine gelince;

13.03.2015 gün ve 29294 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan … Mahkemesinin 13.11.2014 gün ve 2013/95-2014/176 sayılı kararı ile; 6487 saylı Yasanın 21. maddesi ile 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun başlığı ile birlikte değiştirilen geçici 6. maddesinin on üçüncü fıkrası Anayasanın 2 ve 35. maddelerine aykırı bulunarak iptal edilmiştir.

Bu durumda; 04.11.1983 tarihinden sonraki döneme ilişkin el atmalarda nispi harç ve nispi vekalet ücretine hükmedilmesi gerektiğinden,

Davacı vekilinin karar düzeltme isteminin kabulü ile, Dairemizin 22.03.2018 gün ve 2018/3000E.-5335K. sayılı onama ilamının kaldırılmasına karar verildikten sonra yapılan incelemede;
Dava, kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili ve ecrimisil istemine ilişkindir.
Mahkemece uyulan bozma kararı gereğince inceleme ve işlem yapılarak hüküm kurulmuş; karar, taraf vekillerince temyiz edilmiştir.

Davalı idare vekilinin tüm, davacı vekilinin ise aşağıdaki bent kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazları bozma ile kesinleşen yönlere ilişkin olduğundan yerinde değildir. Şöyle ki;

13.03.2015 gün ve 29294 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan … Mahkemesinin 13.11.2014 gün ve 2013/95-2014/176 sayılı kararı ile;

6487 sayılı Yasanın 21. maddesi ile 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun başlığı ile birlikte değiştirilen geçici 6. maddesinin on üçüncü fıkrası “09.10.1956 ile 04.11.1983 tarihlerini kapsayan dönemde oluşan mağduriyetlerin giderilmesi amacıyla getirilen ve malikler aleyhine bir takım hükümler içeren bu istisnai düzenlemenin 04.11.1983 tarihinden sonraki dönem içinde uygulanmasının hukuk güvenliğini zedeleyeceği” gerekçesiyle Anayasanın 2 ve 35. maddelerine aykırı bulunarak iptal edilmiştir.

Bu durumda; 04.11.1983 tarihinden sonraki döneme ilişkin el atmalarda nispi harç ve nispi vekalet ücretine hükmedilmesi gerektirdiğinden,

Gerekçeli kararın hüküm fıkrasının;

a) Harca ilişkin 7, 8 ve 9 nolu bentlerinin hükümden çıkartılmasına, yerine (Hüküm altına alınan kamulaştırmasız el atma ve ecrimisil bedeli üzerinden alınması gereken 66.127,86-TL nisbi karar ve ilam harcından davacı tarafından yatırılan 25,20-TL peşin harç ile 16.506,80-TL ıslah harcının mahsubu ile bakiye 49.595,86-TL’nin davalı idareden alınarak hazineye irat kaydına, davacı tarafça karşılanan peşin harç ve ıslah harcı toplamı olan 16.532,00-TL’nin davalıdan alınarak davacı tarafa verilmesine) cümlesinin yazılmasına,

b) Yargılama giderlerine ilişkin 10 nolu bendindeki (yapılan) kelimesinden sonra gelen bölümün hükümden çıkartılmasına, yerine (posta, tebligat, keşif ve bilirkişi ücreti olmak üzere toplam 1.190,50-TL yargılama giderinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine) cümlesinin yazılmasına,

c) Kamulaştırmasız el atma bedeli yönünden vekalet ücretine ilişkin 12 nolu bendindeki (1.980,00) rakamının çıkartılmasına, yerine (48.043,00) rakamının yazılmasına,

Hükmün böylece DÜZELTİLEREK ONANMASINA, davalı idareden aşağıda yazılı harcın istenildiğinde iadesine, davacıdan peşin alınan temyiz harcı ile karar düzeltme harcının istenildiğinde iadesine ve temyize başvurma harcının Hazineye irad kaydedilmesine, taraflardan peşin alındığından harç alınmasına yer olmadığına, H.U.M.K’nun 442. maddesi göz önünde bulundurularak takdiren 315,00-TL. para cezasının karar düzeltme isteyen taraflardan ayrı ayrı alınarak Maliye Hazinesine gelir kaydedilmesine 22/11/2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.