YARGITAY 5. HUKUK DAİRESİ

Tarih: 16.09.2004 Esas: 2004 / 7738 Karar: 2004 / 8492

Kamulaştırmasız El Atma – Bedel Tespitinde Özel Amaçlı Satışlar Emsal Alınamaz.

Özet:

Dava, kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili talebine ilişkindir. Bu nevi davalarda bedel tespitinde, özel amaçlı satışlar emsal alınamaz. Eldeki davada ise, bedel tespitinde özel amaçlı satış emsal alınmıştır. Bu durumda emsal bildirmeleri için taraflara mehil verilmesi gerekirken eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm kurulması isabetsizdir.

Taraflar arasındaki kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; davanın kabulüne dair verilen hükmün Yargıtay’ca incelenmesi davalı idare vekili yönünden verilen dilekçe ile istenilmiş olmakla, dosyadaki belgeler okunup iş anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR

Dava, kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili istemine ilişkindir. Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiş, hüküm davalı idare vekilince temyiz edilmiştir.

Mahkemece bilirkişi incelemesi yaptırılmıştır. Alınan rapor geçersizdir. Şöyle ki; Bilirkişi kurulunca emsal alınan M. İlçesi H. Mahallesi, 1616 ada, 122 parsel sayılı taşınmazdaki hisse satışı M. Belediyesi ile K. Özel Sağlık Hizmetleri A.Ş. arasında yapılmıştır. Bu taşınmaz satışı emsal olarak alınamaz. Zira tapu kaydında yazılı olduğu gibi bu emsal taşınmazın üzerinde alıcı şirkete ait 8 katlı hastane binası mevcuttur. Bu alım-satım açık ihale sureti ile de olsa alıcı anonim şirket tarafından özel hastane yapılmak amacıyla yapılmıştır ve özel amaçlıdır. Bu nedenle taraflara yeniden emsal bildirmeleri için mehil verilip bildirilen emsaller ve gerektiğinde re’sen emsalde celp edilerek mahallinde yeniden keşif yapılıp rapor alınmadan eksik inceleme ile geçersiz rapor esas alınarak hüküm kurulması, doğru görülmemiştir.

Davalı idare vekilinin temyiz itirazları yerinde görüldüğünden, hükmün açıklanan nedenle HUMK’nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA ve peşin alınan temyiz harcının istenildiğinde ödeyene geri verilmesine 16.09.2004 gününde oybirliğiyle karar verildi.