YARGITAY 5. HUKUK DAİRESİ

Tarih: 27.01.2005 Esas: 2004 / 10957 Karar: 2005 / 371

Kamulaştırmasız El Atma Davalarında Kamulaştırma veya Kamulaştırmasız El Atma Sonucu Mahkemece Belirlenen Bedeller Emsal Alınamaz.

Özet:

Dava, kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili talebine ilişkindir. Bu nevi davalarda, taşınmazın el atma tarihindeki niteliklerine göre dava tarihindeki değeri, dava gününden önceki özel amacı olmayan satışlar emsal alınarak, üstün ve eksik yönleri de tartışılarak belirlenir. Kamulaştırma veya kamulaştırmasız el atma sonucu mahkeme kararı ile belirlenen bedeller emsal alınamaz.

Taraflar arasındaki kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; davanın kısmen kabulüne dair verilen hükmün Yargıtay’ca incelenmesi davalı idare vekili yönünden verilen dilekçe ile istenilmiş olmakla, dosyadaki belgeler okunup iş anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü;

KARAR

Dava, kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili istemine ilişkindir.

Mahkemece, davanın kısmen kabulüne karar verilmiş, hüküm davalı idare vekilince temyiz edilmiştir.

Kamulaştırmasız el atma davalarında, taşınmazın el atma tarihindeki niteliklerine göre dava tarihindeki değeri 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 11/1-g maddesi gereğince, dava gününden önceki özel amacı olmayan satışlar emsal alınarak, üstün ve eksik yönleri de tartışılarak taşınmazın bedeli belirlenir. Bilirkişi kurulunca ilk raporda emsal alınan taşınmazın özel amaçlı satış olduğu mahkemece göz önünde tutularak emsal olamayacağından bahisle başka emsallere göre değer biçilmesi için re’sen ek rapor istenmiştir. Bilirkişi kurulu başka emsaller almaksızın dava konusu taşınmazın diğer hissedarların açmış oldukları davalarda mahkeme kararı ile kesinleşen bedellerini dava tarihine endekslemek suretiyle taşınmaz bedelini bulmuştur. Kamulaştırma veya kamulaştırmasız el atma sonucu mahkeme kararı ile belirlenen bedeller emsal olarak alınamaz.

Bu durumda, taraflara yeniden emsal bildirmeleri için imkan tanınıp, gerektiğinde re’sen emsal de celp edilerek oluşturulacak bilirkişi kurulu eşliğinde keşif yapılıp hüküm kurulması gerektiği düşünülmeden eksik inceleme ile hüküm kurulması,

Doğru görülmemiştir.

Davalı idare vekilinin temyiz itirazları yerinde görüldüğünden hükmün açıklanan nedenlerle HUMK’nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istenildiğinde ödeyene geri verilmesine, 27.01.2005 gününde oybirliğiyle karar verildi.